Ledare

 

Från Ögonblick nummer 2 (2019)

»Socialtjänsten misstolkar ofta följderna av autism «

Ett säkert vårtecken är när det finns årsmöten inbokade i almanackan. Ett av dem är Autism- och Aspergerförbundets riksmöte och i år höll vi till i centrala Stockholm. Efter riksmötet var det dags för representantskapsmöte. Att träffa ombud och representanter från hela landet är stort. Tillsammans har vi en mycket stor kunskap och erfarenhet. Den kunskapen och erfarenheten behövs i funktionsrättsarbetet.

LVU
Under det senaste året har det varit en oroande stor ökning av medlemmar som har hört av sig till förbundet och berättat om hur de drabbats av LVU eller hot om LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Socialtjänsten misstolkar ofta följderna av autism och tror att dessa beror på bristande omsorg från föräldrar eller socialt nedbrytande beteende. Detta kan få till följd att barnet tvångsomhändertas.

Så kan det inte få vara! Förbundet anser att kraftiga åtgärder behövs och att det måste genomföras omgående. Det handlar om att öka kunskapen om autism inom socialtjänsten och domstolarna, att efter behov ge adekvat stöd i hemmet och att inte frihetsberöva barn på grund av följderna av funktionsnedsättning.

LSS-utredningen
Under de senaste månaderna har två viktiga statliga utredningar presenterat sina slutbetänkanden: LSS-utredningen och styrutredningen för funktionshinderpolitiken. Båda utredningarna kommer att påverka oss på olika sätt.

När det gäller LSS-utredningen väntar vi på besked om hur regeringen kommer att hantera det fortsatta arbetet. Kommer man att tillsätta en ny utredning? Kommer den i så fall att gälla enbart assistansen eller även de övriga insatserna? Kommer man att arbeta vidare med hela det förslaget eller bara vissa delar av det förslag som utredningen presenterat?

Styrutredningen
Styrutredningen för funktionshinderpolitiken presenterades i slutet av april. Utredningen föreslår bland annat att myndigheternas ansvar för funktionshinderpolitiken skärps, och att principen om universell utformning ska vara vägledande. Det innebär att man gör rätt från början så att alla kan använda samma saker och tjänster.

Utredningen föreslår också att kunskapen om levnadsvillkoren för människor med funktionsnedsättning ska öka bland annat genom ny officiell statistik. Utredningen lyfter också fram flera samhällsområden som är särskilt viktiga, bland annat arbete och försörjning, utbildning och livslångt lärande samt social välfärd och trygghet.

Det utredningen föreslår kan komma att bli avgörande för hur funktionsrättsperspektivet kommer att tillvaratas inom olika samhällsområden. Utredningens förslag har fått kritik för att det inte är skarpt nog för att konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar ska kunna genomföras. Förbundet kommer noggrant att följa det fortsatta arbetet med de förslag som utredningen presenterat.

Till sist önskar jag oss alla en riktigt fin sommar!


Ulla Adolfsson
Ordförande, Autism- och Aspergerförbundet

 

-------

Från Ögonblick 1 (2019)

»Detta är oacceptabelt och tyvärr
inte en enstaka händelse«

Så händer det igen! En person har blivit utsatt för svåra missförhållanden
i en LSS-verksamhet. På TV både ser och hör vi hur Dick Nord blir
hotad och kränkt i sitt eget hem på en gruppbostad. Ingen har lyssnat
på anhöriga som gång på gång försökt uppmärksamma ledning och ansvarig
kommun om att Dick inte har det bra. Till sist bestämmer sig anhöriga
för att göra en ljudinspelning i hemlighet. När de lyssnar på inspelningen
förstår de att han varit svårt utsatt för både fysiska och psykiska kränkningar.
Detta är helt oacceptabelt och tyvärr inte en enstaka händelse!

Det är nödvändigt att förändringar sker inom kort. Det är nödvändigt att
personal får den utbildning som behövs för att ge rätt stöd och omsorg till
de personer som bor på en gruppbostad. Det är nödvändigt att ledningen
tar sitt ansvar för att kvaliteten regelbundet följs upp och säkerställs. Det är
nödvändigt att Socialstyrelsen omgående ges i uppdrag att ta fram bindande
föreskrifter om kompetenskrav för personal på LSS-bostäder. Det är
nödvändigt att IVO får resurser att göra regelbunden tillsyn på LSS-bostäder.
Detta kan inte vänta!

I januari presenterades den hårt kritiserade LSS-utredningen och stora
delar av utredningen förkastades av en enig funktionsrättsrörelse. Förslagen
på förändringar av assistansen skulle, om de blir verklighet, försämra
situationen radikalt för många av de som är i behov av assistans för att ha
ett fungerande liv. För insatserna bostad med särskild service och daglig
verksamhet ser vi inga förslag som utvecklar insatserna i positiv riktning.
Hur är det möjligt efter flera års utredande?

Utredningen innehåller trots allt också en del bra förslag som vi under
våren kommer att analysera närmare. I skrivande stund vet vi inte hur
framtiden för utredningen ser ut. Kommer den att förkastas i sin helhet eller
kommer regeringen att gå vidare med delar av förslagen?
I förbundet pågår ett intensivt arbete med att planera och förbereda
kommande aktiviteter. Vi planerar ett utökat arbete inom årets prioriterade
områden: skola, LSS och hälso- och sjukvård. Vi planerar att erbjuda riktade
utbildningar, informationsmaterial och film.

Detta är möjligt mycket tack vare att vi nu är förmånstagare till
Postkodlotteriet men också genom statsbidrag, medlemsavgifter
och gåvor. Förbundet fortsätter att växa!

Det ger oss större möjlighet att informera och utbilda om autism
och det ger oss större möjlighet att tillsammans påverka de
som fattar besluten.


Ulla Adolfsson
Ordförande, Autism- och Aspergerförbundet