Ledare

Från Ögonblick nummer 4 2018

"Ingen tid för vila så länge det pågår en nedmontering av LSS"

Jag sitter på tåget hem efter en planeringsdag tillsammans med förbundskansliet och förbundsstyrelsen, en dag där vi haft glädjen att börja fundera och planera över hur vi på bästa sätt ska använda de resurser vi får som förmånstagare i PostkodLotteriet. Det är ett privilegium att få arbeta tillsammans med en engagerad styrelse, ett kompetent kansli och dessutom få möjlighet att vara med och utveckla förbundets arbete. Förbundet kommer under 2019 att informera mer om detta. Förbundets rikskonferens »Flickor och kvinnor med autism« visade att det finns ett enormt intresse och ett stort behov av kunskap i ämnet. Diagnoskriterier för autism är grundade på pojkar. Flickor och kvinnor med autism är eftersatta när det gäller forskning, stöd och behandlingsinsatser.

 

Pia Johansson som var konferencier inledde med att säga »Flickor och kvinnor med autism behöver fler ansikten« och det fick vi. »Bakom stängda dörrar« var namnet på Uppdrag gransknings program i slutet av oktober. Det visar på förfärliga brister på boenden inom LSS; på gruppbostäder och korttidsboende. 1 800 anmälningar till IVO, varav 21 dödsfall, under 2 år är förskräckliga siffror och bakom varje siffra finns det en människa. Tyvärr är detta inga nyheter för oss inom förbundet utan snarare en bekräftelse på det vi redan vet. Att verksamheter är av god kvalitet, grundade på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet borde vara en självklarhet, men ibland är det inte så. I förbundet pågår ett ständigt arbete med att förbättra situationen för personer med autism och för närstående. Det görs bland annat genom remissvar, skrivelser och uppvaktningar. Medlemmar runt om i landet hör av sig till förbundet för att få råd, information och dela med sig av erfarenheter i många olika frågor. När jag besöker kansliet får jag ta del av en bråkdel av de frågeställningar som kansliet arbetar med, av den oro som finns bland medlemmar och ibland även av den glädje man känner när något fungerar eller när man lyckats förändra något till det bättre.

 

Tillsammans behöver vi lyfta och visa på de goda exemplen som finns och vi behöver jobba på så att det som inte fungerar ändras. Vi har ingen tid för vila så länge det pågår en nedmontering av LSS och annat stöd! I början av 2019 kommer LSS­utredningen att presenteras och vi får läsa hur man tänker sig att livet ska vara för personer som är i behov av LSS. Ska man få vara en fullvärdig medborgare med möjlighet att leva som andra?

 

ULLA ADOLFSSON Ordförande,  Autism- och Aspergerförbundet