Ledare

Från Ögonblick nummer 1 2019

»Detta är oacceptabelt och tyvärr
inte en enstaka händelse«

å händer det igen! En person har blivit utsatt för svåra missförhållanden
i en LSS-verksamhet. På TV både ser och hör vi hur Dick Nord blir
hotad och kränkt i sitt eget hem på en gruppbostad. Ingen har lyssnat
på anhöriga som gång på gång försökt uppmärksamma ledning och ansvarig
kommun om att Dick inte har det bra. Till sist bestämmer sig anhöriga
för att göra en ljudinspelning i hemlighet. När de lyssnar på inspelningen
förstår de att han varit svårt utsatt för både fysiska och psykiska kränkningar.
Detta är helt oacceptabelt och tyvärr inte en enstaka händelse!

Det är nödvändigt att förändringar sker inom kort. Det är nödvändigt att
personal får den utbildning som behövs för att ge rätt stöd och omsorg till
de personer som bor på en gruppbostad. Det är nödvändigt att ledningen
tar sitt ansvar för att kvaliteten regelbundet följs upp och säkerställs. Det är
nödvändigt att Socialstyrelsen omgående ges i uppdrag att ta fram bindande
föreskrifter om kompetenskrav för personal på LSS-bostäder. Det är
nödvändigt att IVO får resurser att göra regelbunden tillsyn på LSS-bostäder.
Detta kan inte vänta!

I januari presenterades den hårt kritiserade LSS-utredningen och stora
delar av utredningen förkastades av en enig funktionsrättsrörelse. Förslagen
på förändringar av assistansen skulle, om de blir verklighet, försämra
situationen radikalt för många av de som är i behov av assistans för att ha
ett fungerande liv. För insatserna bostad med särskild service och daglig
verksamhet ser vi inga förslag som utvecklar insatserna i positiv riktning.
Hur är det möjligt efter flera års utredande?

Utredningen innehåller trots allt också en del bra förslag som vi under
våren kommer att analysera närmare. I skrivande stund vet vi inte hur
framtiden för utredningen ser ut. Kommer den att förkastas i sin helhet eller
kommer regeringen att gå vidare med delar av förslagen?
I förbundet pågår ett intensivt arbete med att planera och förbereda
kommande aktiviteter. Vi planerar ett utökat arbete inom årets prioriterade
områden: skola, LSS och hälso- och sjukvård. Vi planerar att erbjuda riktade
utbildningar, informationsmaterial och film.

Detta är möjligt mycket tack vare att vi nu är förmånstagare till
Postkodlotteriet men också genom statsbidrag, medlemsavgifter
och gåvor. Förbundet fortsätter att växa!

Det ger oss större möjlighet att informera och utbilda om autism
och det ger oss större möjlighet att tillsammans påverka de
som fattar besluten.


ULLA ADOLFSSON
Ordförande, Autism- och Aspergerförbundet