Om en elev har svårt att nål målen trots extra anpassningar, ska skolan snabbt göra en pedagogisk utredning om särskilt stöd. Statliga utredningar har visat på brister i utredningarna och att de inte görs tillräckligt snabbt. På uppdrag av regeringen har Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, tagit fram ett stödmaterial som sedan början av 2023 är publicerat på Skolverkets webbplats.

Översiktsbilder och verktyg

I stödmaterialet finns information om varför en utredning ska göras och vilka delar den består av. Det finns även flera översiktsbilder som beskriver arbetsgången och vilka professioner i skolan som behöver delta.

De två delarna i utredningen, kartläggning och pedagogisk utredning, beskrivs i olika steg. Det finns exempelvis konkreta verktyg och stöd i arbetet för att involvera elev och vårdnadshavare i arbetet med kartläggningen. För elever som behöver stöd att kommunicera beskriv olika metoder som skattningsfrågor, bildstöd och AKK, Alternativ kompletterande stöd.

Framgångsfaktorer som betonas i stödmaterialet:

  • lyfta elevens styrkor och det som fungerar
  • utreda elevens behov i skolsituationen som helhet
  • utredningen har ett pedagogiskt fokus
  • undervisningens, lärmiljöernas och relationernas betydelse för eleven
  • elevens delaktighet och inflytande
  • samarbete mellan all berörd personal, både internt och externt

Stödmaterialet riktar sig till förskollärare, lärare, elevhälsan och rektorer. Innehållet utgår från skollagen och Skolverkets allmänna råd om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Stödmaterialet är inte obligatoriskt att använda.

Utredning av en elevs behov av särskilt stöd (öppnar skolverket.se i nytt fönster)