Åtgärdsprogrammet ska användas av lärare och skolan för att planera och utveckla hela den pedagogiska verksamheten för eleven. Det är viktigt att åtgärderna är kopplade till både elevens behov av särskilt stöd och till kunskapsmålen i läroplanen.  

Arbetet med åtgärdsprogrammet ska utgå från elevens behov, styrkor och svårigheter. Det är också viktigt att ta med vilka hinder och möjligheter som finns i omgivningen särskilt när det gäller sådant som eleven är känslig för. Åtgärderna ska vara konkreta och möjliga att utvärdera. 

Åtgärdsprogrammet beslutas av skolans rektor.  

Hur tar man fram ett åtgärdsprogram?

Skolverket har tagit fram allmänna råd för hur skolpersonal, rektorn och huvudman kan arbeta med åtgärdsprogram. Utifrån det materialet har vi tagit fram en översiktbild som visar hur processen ser ut.  

Mer information

Autism- och Aspergersförbundets översiktsbild över åtgärdsprogram (öppnas i nytt fönster)

Skolverkets information om åtgärdsprogram (öppnas i nytt fönster)

Skolverkets allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram (öppnar pdf i nytt fönster)