I åtgärdsprogrammet skriver skolan ner elevens behov av särskilt stöd och vilka åtgärder som ska sättas in.  Åtgärderna ska vara kopplade till både elevens behov av särskilt stöd och till kunskapsmålen i läroplanen.

Arbetet med åtgärdsprogrammet ska utgå från elevens behov, både styrkor och svårigheter. För elever med autism är det särskilt viktigt att stödet finns med under hela skoldagen. 

Elev och vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas.

Åtgärderna ska vara konkreta och möjliga att utvärdera. 

Hur tar man fram ett åtgärdsprogram?

Åtgärdsprogrammet beslutas av skolans rektor eller den personal som rektor delegerat beslutet till. Denna bestämmer också hur ofta åtgärdsprogrammet ska följas upp och utvärderas. 

Skolverket har tagit fram allmänna råd för hur skolan kan arbeta med åtgärdsprogram. Utifrån det materialet har vi tagit fram en översiktsbild som visar hur processen ser ut, se pdf nedan. 

Autism Sveriges översiktsbild över åtgärdsprogram (öppnas i nytt fönster)

Mer information

Skolverkets information om åtgärdsprogram (öppnas i nytt fönster)

Skolverkets skrift: Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Överklaga åtgärdsprogram

Om du vill överklaga ett åtgärdsprogram vänder du till Skolväsendets överklagandenämnd. Överklagan måste ske inom tre veckor från den dag som du fick del av beslutet.

Beslut om att inte upprätta åtgärdsprogram kan också överklagas.

Skolväsendets överklagandenämnds information om överklagan (öppnas i nytt fönster)