Rapporten bekräftar den bild som Autism Sverige får från sina medlemmar även i andra forum – att sjukvården brister i både kvalitet och tillgänglighet för autistiska personer. Rapporten bygger på en hälso- och sjukvårdsenkät som Autism Sverige gjort i samarbete med Novus under hösten 2023. Nedan listar vi det som sticker ut tydligast i rapporten.

Brist på samordning

Det finns stora brister i samordningen inom hälso- och sjukvården samt mellan vårdgivare och andra stödinstanser i samhället. Den bristande samordningen leder till att ett stort ansvar för koordinering läggs på individen och dess närstående. Att koordinera insatser från många olika instanser kräver kunskap, tid och energi, vilket ofta innebär en omfattande belastning som påverkar livssituationen negativt.

Brist på kunskap

Rapporten visar också tydligt att kunskapen om autism ofta är otillräcklig inom vården. Detta märks bland annat genom att vårdbesök och kommunikation inte anpassas på ett tillfredsställande sätt. Många personer med autism upplever att de inte blir förstådda eller lyssnade på av vårdpersonal. Kunskapsbristen leder till att både tillgängligheten och tilliten till vården drabbas.

Skillnader mellan könen

Endast 38 procent av flickorna med autism har fått sin diagnos före 12 års ålder, medan motsvarande siffra för pojkar är 71 procent. Enkäten visar att skillnaderna mellan könen har ökat sedan vår senaste enkät. Trots större medvetenhet och bättre diagnostiska verktyg har utvecklingen gått åt fel håll, och flickor får fortfarande sina diagnoser betydligt senare än pojkar.

Här kan du ladda ner hela rapporten: Hälso- och sjukvårdsrapporten 2024 (Öppnas i nytt fönster)

Här kan du ladda ner enkäten som rapporten bygger på: Hälso- och sjukvårdsenkät 2023 (Öppnas i nytt fönster.)