• Funktionsnedsättning - en nedsättning av en funktionsförmåga jämfört med en tänkt normalförmåga.
  • Funktionshinder - när det blir svårt för en person att göra något för att omgivningen inte är tillgänglig.
  • Funktionsvariation - beskriver att egenskaper och förmågor hos människor är olika i hela befolkningen.

I Socialstyrelsens termbank finns de här definitionerna:

Funktionsnedsättning 

En funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur. 

Funktionshinder 

Ett funktionshinder är en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det handlar framförallt om bristande tillgänglighet i omgivningen. 

Det äldre begreppet handikapp finns inte längre i Socialstyrelsens termbank och det avråds från att använda termen som synonym för funktionshinder. 

Funktionsvariation 

Begreppet funktionsvariation finns inte med i Socialstyrelsens termbank. Det har inte en fast definition på samma sätt som funktionsnedsättning och funktionshinder. Ordet berör alla människor och beskriver att alla funktionsförmågor varierar i hela befolkningen. Det handlar inte om att fungera bättre eller sämre, utan att det är olika. Som exempel är inte bara intellektuell funktionsnedsättning en funktionsvariation utan genomsnittlig begåvning eller väldigt hög intellektuell förmåga är också funktionsvariationer. 

Funktionsvariation är inte en synonym till funktionsnedsättning, men används ibland på det sättet. En del föredrar det för att de upplever ”variation” som mindre negativt än ”nedsättning”. Andra är negativa till att begreppet används på det sättet och tycker att "variation" förminskar de svårigheter de faktiskt upplever i vardagen.