De personuppgifter som finns i registret är de som du själv angett när du blir medlem (vi registrerar aldrig personnummer). Personuppgifterna används enbart till hantering av medlemskapet samt för informationsutskick. Vid hantering av personuppgifter följer vi gällande lagar och regler.

Du har rätt att efterfråga vilka personuppgifter om dig som finns registrerade hos oss. Du har rätt till denna information kostnadsfritt i enlighet med dataskyddsförordningen.

Kontakta oss skriftligen om du vill ha ett registerutdrag med dina uppgifter, om du vill korrigera uppgifter eller om du vill veta mer om behandling av personuppgifterna i vårt register. Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar eller raderar personuppgifter.

När du anmäler dig som medlem i Autism Sverige finns det möjlighet att ange uppgifter om funktionsnedsättning, egen eller närståendes. Uppgifterna är frivilliga och hämtas in för att vi mer effektivt ska kunna sprida information till rätt medlemsgrupp och skapa nätverk för förbundets medlemmar. De är alltså enbart för förbundets och distriktens interna bruk.

Autism Sverige är personuppgiftsansvarig för hela medlemsregistret (kontaktuppgifter nedan). Distrikten är personuppgiftsansvariga för sin del av registret (du hittar länkar till dem här).

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Autism Sverige sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som ovan beskrivs.  Om du avregistrerar dig som medlem tar vi bort dina personuppgifter.

 

Kontaktuppgifter

Post- och besöksadress:
Autism Sverige
Bellmansgatan 30
118 47 Stockholm

E-postadress:
info@autism.se

Telefonnummer:
08-42003050

Dataskyddsombud på Autism Sverige:
Stina Kåhrström, stina.kahrstrom@autism.se