Insatser enligt LSS

I denna film beskriver Maria Sivall, tidigare förbundsjurist på Autism Sverige, de tio insatserna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS har tio olika insatser om stöd som du kan ansöka om via kommun, region eller Försäkringskassan. De gör en bedömning av om det finns behov av insatsen. 

I LSS finns tio olika typer av stödinsatser:

 1. Rådgivning och annat personligt stöd.
 2. Personlig assistans 
 3. Ledsagarservice
 4. Kontaktperson 
 5. Avlösarservice i hemmet 
 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 
 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
 8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar 
 9. Bostad med särskild service för vuxna 
 10. Daglig verksamhet 

1. Rådgivning och annat personligt stöd

Insatsen ska garantera att du får personligt stöd från experter. Den kan utformas så att även familj och anhöriga får rådgivning och stöd. Stödet kan komma från till exempel psykologer, kuratorer, logopeder, sjukgymnaster med flera.  

Insatsen är inte menad att ge sjukvårdande behandling. Den ska heller inte ersätta social service eller pedagogiska insatser, som socialtjänsten respektive skolan ansvarar för.  


2. Personlig assistans

Du kan få hjälp med grundläggande behov av en eller flera assistenter. Det kan handla om personlig hygien, att klä sig, äta och att kommunicera med andra. Assistans kan komma från kommunen eller från företag eller kooperativ. Om behovet av assistans uppgår till mer än 20 timmar i veckan är det Försäkringskassan som har ansvaret. 


3. Ledsagarservice

Isolering är en vanlig följd av en omfattande funktionsnedsättning. Insatsen ska underlätta socialt umgänge och kan till exempel innebära att du får hjälp med att besöka vänner eller delta i aktiviteter. 


4. Kontaktperson

En kontaktperson ska fungera som en medmänniska/vän och insatsen ska ses som ett icke professionellt stöd. Kontaktpersonen bör därför vara någon med stort engagemang och intresse för andra människor. Det kan också vara en hel stödfamilj som agerar kontaktperson. Syftet är att bryta isolering genom umgänge och hjälp till fritidsaktiviteter. Kontaktpersonen bör också i viss mån kunna hjälpa dig i olika praktiska situationer, till exempel i kontakt med myndigheter. 


5. Avlösarservice i hemmet

Insatsen ska göra det möjligt för föräldrar att koppla av och göra aktiviteter utanför hemmet, som barnet inte deltar i. Föräldrar kan också bli avlösta för att kunna ägna sig åt barnets syskon eller för att kunna resa bort. Även andra närstående och familjehemsföräldrar kan få stödet. Insatsen kan ges såväl regelbundet som vid akuta behov. 


6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Insatsen ger möjlighet till rekreation och miljöombyte, samtidigt som anhöriga får avlösning i omvårdnadsarbetet. Korttidsvistelse kan till exempel vara i korttidshem, genom stödfamilj eller i form av lägervistelse. Insatsen kan ges såväl regelbundet som en lösning vid akuta behov. 


7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Insatsen ger barn över 12 år rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov. Insatsen är ett komplement till regleringen i socialtjänstlagen. Insatsen ska ge en trygg och meningsfull sysselsättning.  


8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar

Insatsen riktar sig till barn och ungdomar som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos föräldrarna. Boendet bör vara utformat som en vanlig bostad och likna ett familjehem. Det innebär bland annat att det bör vara ett litet antal barn eller ungdomar som bor i en och samma lägenhet eller villa. Vissa barn och ungdomar är på grund av funktionshindret särskilt beroende av att gruppen är liten.  

Det finns ingen nedre åldersgräns för att bo i en bostad med särskild service. Insatsen kan också vara aktuell när barnets skola finns på annan ort än familjens bostadsort.  


9. Bostad med särskild service för vuxna

I bostad med särskild service för vuxna ingår omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Boendet kan utformas på tre sätt: 

 • servicebostad med visst fast basstöd dygnet runt 
 • gruppbostad med fast bemanning dygnet runt 
 • särskild anpassad bostad utan fast bemanning 

En servicebostad är en fullvärdig bostad med god tillgänglighet där omfattande service och vård finns dygnet runt. Servicebostaden är en mellanform av en helt egen bostad och en lägenhet i en bostad med särskild service.  

En gruppbostad består vanligtvis av ett par bostäder som är grupperade i villor, radhus eller flerfamiljshus kring gemensamma utrymmen. Service och vård finns alla tider på dygnet.  

Gruppbostäder är ett boendealternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Bostadslägenheten i gruppbostaden ska vara din permanenta bostad, vilket ställer krav på bostadsstandarden.  

I en särskilt anpassad bostad ingår ingen omvårdnad. Det är en bostad med en viss grundanpassning men helt utan fast personalstöd. Den här bostadsformen kan vara aktuell om man har insatsen personlig assistans.  


10. Daglig verksamhet

Daglig verksamhet handlar om att du ska få en meningsfull sysselsättning. Insatsen gäller dig som är i yrkesverksam ålder och inte arbetar eller studerar. Daglig verksamhet kan utformas på olika sätt men ska skapa stimulans, gemenskap och bidra till känslan av att vara delaktig i samhället.  

Innehållet i den dagliga verksamheten kan vara aktiviteter med habiliterande inriktning. Det kan också vara uppgifter som är inriktade på att producera något.  


Vad kostar insatserna? 

Själva insatserna kostar ingenting. Men kommunen får ta ut avgifter för bostad, fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter om du har: 

 • hel allmän ålderspension 
 • hel sjukersättning 
 • hel aktivitetsersättning eller annan inkomst av motsvarande storlek. 

Det är kommunen som beslutar om vilka avgifter som tas ut, men de får inte vara högre än kommunens egna kostnader. Kommunen kan också ta ut avgift för måltider på till exempel daglig verksamhet och korttidshem.

LSS för barn och unga

I LSS finns delar som riktar sig specifikt till barn och ungdomar.

LSS ska ge rätt förutsättningar för barnets fysiska och psykiska utveckling. Lagen ska även främja ungas behov av frigörelse.

Senaste versionen av lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade på riksdagens webbplats (öppnas i nytt fönster)