Enkäten sändes ut till alla medlemmar som uppgett mejladress, 9966 stycken (det vill säga även till många medlemmar som inte berörs av frågan.)

962 svarade på enkäten.

Frågor och svar:

1. Har ditt/dina barn fått en sänkning av bidraget efter övergången från vårdbidrag till omvårdnadsbidrag?

Ja – 57 % (540)

Nej – 33,9 % (321)

Vet ej – 9,2 % (87)

Cirkeldiagram som visar procentfördelning över svar på fråga 1

 

2. Hur upplever du bemötandet från Försäkringskassan vid handläggningen av ditt ärende?

Bra – 29,3 % (278)

Ganska bra – 22,7 % (216)

Varken bra eller dåligt - 26,5 % (252)

Dåligt 14 % (133)

Mycket dåligt 7,5 % (71)

Cirkeldiagram som visar procentfördelning över svar på fråga 2

 

3. Upplever du att de förändrade kraven för omvårdnadsbidraget gjort att det blivit svårare att behålla samma bidragsnivå jämfört med det tidigare vårdbidraget?

Ja – 64,9 % (615)

Nej – 16,9 % (160)

Vet ej – 18,2% (173)

Cirkeldiagram som visar procentfördelning över svar på fråga 3

 

4. Om du har fått en sänkning av bidraget, har du då överklagat sänkningen?

Ja – 23 % - (162)

Nej – 71,4 % (503)

Nej, men ska överklaga - 5,5 % (39)

Cirkeldiagram som visar procentfördelning över svar på fråga 4

 

4. b Följdfråga till de som svarat JA på fråga 4. Vad har överklagan lett till?

Jag fick rätt - 7,2 % (14)

Jag fick delvis rätt - 10,3 % (20)

Jag fick avslag – 51 % (99)

Annat – 31,4 % (61)

Cirkeldiagram som visar procentfördelning över svar på fråga 4b

 

Några exempel på frisvar (totalt 662):

 • Det är anmärkningsvärt att man bedömer samma oförändrade situation som lägre. Att man lägger resurser på att gå igenom alla dessa fall igen. För vår del känns sänkningen totalt omotiverat då tillståndet är genetiskt och inte övergående. Men nu blev det en helt annan bedömning med lägre ersättning. Varför vi inte överklagar? För vi orkar inte. Vi är helt slutkörda på alla instanser och alla frågor om våra barn vars behov vi behöver förklara gång på gång på gång.
 • Lång väntetid, sänkt bidrag trots handläggare som ville hjälpa

 • Bra och tydlig information samt relativ snabb handläggning.

 • Vi fick behålla ett halvt omvårdnadsbidrag men fick inte mer. Och detta trots att våra liv slagits i spillror. Båda vi föräldrar jobbar på heltid för att täcka hennes stödbehov under dygnet. Arbetsdagarna splittras upp och slås sönder. Vi hinner inte och orkar inte arbeta och vi har blivit sjuka av stress och utmattning.

 • Samma behov fast äldre barn men ändå en sänkning Mer merarbete men ändå en sänkning Ser inga fördelar med bytet från vårdbidrag till omvårdnadsbidrag, bara nackdelar och ett sätt för försäkringskassan att kunna spara pengar genom att sänka eller ge avslag.

 • Mitt barn har större behov nu än tidigare. Men ändå halverades omvårdnadsbidraget. Ser inga fördelar.

 • Trots kraftigt ökade svårigheter, så blev det sänkning från 50% till 25%.

 • Jag upplever att väldigt många fått sänkt bidrag efter övergången. Jag gick själv från 1/2 till 1/4.

 • Svårare över lag, som om helt nytt ärende trots att diagnoser och behov inte förändras för att försäkringskassan byter namn på ett bidrag...

 • Bara krångel med ansökningar och handläggningstider.

 • Sämre, som en schablon som inte alls återspeglar verkligheten. Bra att man slipper in i minsta detalj svara på nästintill kränkande frågor som man kunde få göra förr, med gamla systemet. Möjligtvis är detta system mer rättvist - ingen får anständig ersättning.

 • Försämring för de som behöver stöd mest. Försäkringskassa är dömande och otrevliga väldigt ofta även oförstående hur jobbigt livet med barn med diagnos är.

 • För mig har det gått väldigt smidigt.

 • Stödbehovet är detsamma som tidigare men bidragsnivån är nu sänkt till 25% från tidigare 50% trots att min son nu är äldre. Gapet i jämförelser med jämnåriga blir bara större och större.

 • Mer omständligt, man måste ta fram problem, ledde till sänkning. Inga som helst fördelar.

 • För vår del känns sänkningen totalt omotiverad då tillståndet är genetiskt och inte övergående. Men nu blev det en helt annan bedömning med lägre ersättning. Varför vi inte överklagar? För vi orkar inte. Vi är helt slutkörda på alla instanser och alla frågor om våra barn vars behov vi behöver förklara gång på gång på gång.

 • Nackdel: Otydligt vari skillnaden egentligen ligger. Konstigt att det läggs så stor vikt vid ett läkarutlåtande från en läkare som aldrig annars träffar barnet, och när npf inte är någon sjukdom. Vi fick dock behålla vår nivå, och är nöjd med handläggningen. Den allra största fördelen är att inte behöva harva igenom denna plågsamma procedur vartannat år, utan att barnet har det beviljat ända tills hen blir vuxen/myndig.

 • Behovet av stöd till vårt barn har inte minskat, det är bara samhällets stöd till oss föräldrar som minskat.

 • Lång väntetid på handläggning. Svårare att få merkostnader godkända. Ingen hänsyn till att det är mycket tuffare med flera barn i familjen med funktionsnedsättning.

 • Från helt vårdnadsbidrag till en fjärdedels omvårdnadsbidrag trots att inga av våra behov förändrats. Det blev för omständligt att ens orka med ansökning och intervjuer.

 • Tyvärr är detta både för tungt och arbetsamt att svara på. Jag är helt slut. Förklara och försvara sina barn för människor som inte ens har de basala kunskaperna om npf. Vi som ”fungerar” men inte som ”alla andra” finns inte i deras manual.

 • Tog väldigt lång tid att gå ärendet handlagt. Min dotter var då helt utan detta bidrag. Blev hänvisad av FK att kontakta soc vid behov. Ser inga fördelar

 • Fick en höjning vid övergång vårdbidrag till omvårdnadsbidrag. Upplever att det var en kompetent handläggare som ställde relevanta frågor vid intervjun.

 • Extremt lång handläggningstid, nästan 2 år. De ser inte behoven på samma sätt och det är svårare att få igenom utifrån behovet. Tycker att försäkringskassan varit bra innan men det är dom nu går de bara utifrån en mall och bryr sig inte om behovet och funktionshindret.

 • Fördel - separata bidrag för omvårdnad och merkostnad. Nackdel - otroligt långa handläggningstider.

 • Nej, jag ser inga positiva effekter av övergången till omvårdnadsbidrag. Jag hade ett beslut om vårdbidrag som var giltigt till 2023, med avstämning. Men fick inte behålla vårdbidraget i samband med avstämningen. Att behöva gå igenom allt som inte fungerar med barnen inför en ansökan är nedbrytande, och adderade minst 40 timmar merarbete/mertid (troligtvis mer) i en redan pressad vardag.