• Eleven får i första hand stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det kan till exempel vara att eleven får hjälp att planera och strukturera ett schema över skoldagen. 

    Extra anpassningar

  • För vissa elever räcker det inte med extra anpassningar för att nå kunskapsmålen. I de fallen ska skolan göra en pedagogisk utredning om särskilt stöd. Om utredningen bedömer det ska ett åtgärdsprogram om särskilt stöd sättas in.

    Särskilt stöd, utredning och åtgärdsprogram