Garantin gäller elever i förskoleklassen och lågstadiet. Lärarna ska varje år kartlägga och bedöma om varje elev når upp till kunskapsmålen i matematik och svenska. Lärarna använder ett obligatoriskt kartläggningsmaterial för att göra denna bedömning. 

Om bedömningen visar att eleven inte når upp till målen ska läraren samråda med personal med specialpedagogisk kompetens, till exempel specialpedagog. Stödet ska utformas utifrån varje elevs behov och förutsättningar. Utformningen av stödet ska också ske i samråd med personal som har specialpedagogisk kompetens.

Om det redan finns dokumenterat att eleven behöver stöd kan det sättas in direkt, utan att invänta den här bedömningen.

Stödet ska följas upp i slutet av varje läsår. Dokumentation om eleven måste tas vidare till nästa årskurs och vid skol- och lärarbyten.  


Mer information

Skolpedagogiska skolmyndighetens information om Läsa Skriva Räkna-garantin (öppnas i nytt fönster)

Skolverkets information om Skriva, räkna – garanti för tidiga insatser (öppnas i nytt fönster)