Fem tips till skolan: 

1. Analysera elevens situation tidigt

Analysera tidigt orsakerna till frånvaron tillsammans med eleven och föräldrarna. Ta ströfrånvaro på allvar för att kunna förebygga. Säkerställ att ledning och personal har kompetens om autism och ta vid behov hjälp av Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

2. Ta fram en plan och följ den

Upprätta en plan för återgång och se till att följa upp och utvärdera hur den fungerar i samråd med eleven och föräldrarna. Att skapa förtroende hos eleven är helt avgörande. Eleven behöver få bygga trygga relationer till ett fåtal personal. 

3. Skapa individuella lösningar

Det krävs tidiga och individanpassade insatser för att undvika längre frånvaro. Lyssna på eleven och hjälp hen att kommunicera på det sätt som fungerar.  

4. Ge rätt stöd när eleven kommer tillbaka

När eleven kommer tillbaka till skolan behöver anpassningar och stöd vara på plats. Tänk även på att många med autism är sensoriskt överkänsliga, till exempel för ljud, ljus och dofter. Skolmiljön behöver anpassas för att ta bort den typen av hinder.    

5. Kom ihåg rasten och fritids

Ofta behöver eleverna stöd över hela skoldagen i både undervisning och sociala sammanhang, även på rasten och på fritids. Se till att både lärare och fritidspersonal får kunskap om barnets individuella plan och är delaktiga i att ge barnet stöd. 

 

Film: Att komma tillbaka från skolfrånvaro

Maud Palmgren, legitimerad psykolog, om vad som behövs för att främja närvaro och förebygga och åtgärda skolfrånvaro för elever med autism. Föreläsning från Autism Sveriges rikskonferens 2022.


Länkar för mer information: