Steg 1: Omprövning av beslutet

Om du är missnöjd med ett beslut om en LSS-insats ska du be kommunen att pröva sitt beslut igen. (Försäkringskassan om det gäller personlig assistans över 20 timmar i veckan.) Kommunen gör då en ny bedömning av ditt ärende. De tar också hänsyn till om det något förändrats i din situation eller om det finns nya handlingar.

I beslutet från kommunen eller myndigheten finns en beskrivning av vilka handlingar som ska skickas med en överklagan och vart den ska skickas. Har du inte fått en sådan beskrivning ringer du handläggaren och ber om att få den hemskickad.

Här står det även när överklagandet senast ska skicka in. Vanligtvis är det tre veckor, men det finns undantag så läs beslutet noga.

 

Steg 2: Överklaga till domstol

Om kommunen eller myndigheten inte ändrar sitt beslut och du fortfarande är missnöjd, kan du vända dig till domstol. Förvaltningsrätten heter den första instansen.

Om du vill överklaga förvaltningsrättens dom gör du det i nästa instans, kammarrätten. För att kammarrätten ska ta upp ett fall krävs i de flesta fall ett prövningstillstånd. Om kammarrätten inte ger sådant tillstånd är det förvaltningsrättens dom som gäller. Det framgår av domen om prövningstillstånd krävs och vad du då ska göra.

Kammarrätten ger prövningstillstånd i dessa fall:

  • När kammarrätten är tveksam till om förvaltningsrätten dömt rätt.
  • Om det behövs för att kammarrätten ska kunna bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt.
  • Om det är viktigt för att andra domstolar ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor.
  • När det annars finns synnerliga skäl, till exempel att förvaltningsrätten har begått ett allvarligt fel i handläggningen.

Du kan överklaga kammarrättens beslut i Högsta förvaltningsdomstolen, som är den sista instansen. Även till Högsta förvaltningsdomstolen krävs prövningstillstånd. Det är väldigt få fall som tas upp till prövning i den sista instansen.

Begär anstånd för komplettering
En överklagan måste komma in inom överklagandetiden. Du kan alltid begära anstånd med att komplettera överklagandet, det går bra att skicka in överklagandet per e-post.

Mer information

Sveriges domstolars information om att överklaga myndighetsbeslut (öppnas i nytt fönster)

Sveriges domstolars information om överklagan i förvaltningsrätt (öppnas i nytt fönster)

Högsta förvaltningsdomstolens information om prövningstillstånd (öppnas i nytt fönster)

Försäkringskassans blankett för begäran av omprövning (öppnas nytt fönster)

Förbundets exempelmall för överklaga (öppnas i nytt fönster)