Remissvar till Socialdepartementet:
Utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier, SOU 2023:56

Remissvar till Utbildningsdepartementet:
Yttrande över betänkandet Samhället mot skolattacker (SOU 2023:28)

Remissvar till Socialdepartementet:
Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans – ökad likvärdighet, långsiktighet och kvalitet, SOU 2023:9

Remissvar till Socialdepartementet: 
Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja, SOU 2023:5

Remissvar till Skolverket:
Skolverkets remiss avseende förslag till föreskrifter om tilläggsbeloppet

Yttrande till Utbildningsdepartementet avseende: 
Allmänt fritidshem och fler elevers tillgång till utveckling, lärande och en meningsfull fritid SOU 2022:61

Remissvar till Utbildningsdepartementet avseende: 
Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027

Yttrande till Utbildningsdepartementet avseende:
Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag, SOU 2022:53

Yttrande till Socialdepartementet avseende:
God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, SOU 2022:40.

Yttrande till Utbildningsdepartementet avseende:
I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning, SOU 2022:34.

Remissvar till Utbildningsdepartementet avseende:
Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå, Dnr U2022-02568

Remissvar till Socialdepartementet avseende:
Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB, SOU 2022:31.

Remissvar till Socialdepartementet avseende:
Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott. Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott, SOU 2022:37.

Remissvar till Socialdepartementet avseende:
Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram, SOU 2022:22.

Yttrande till Finansdepartementet avseende: 
Ytterligare skattesänkningar för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning , Fi2022/01284.

Remissvar till Justitiedepartementet avseende:
Uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning, SOU 2021:79.

Yttrande till Socialdepartementet avseende:
Från delar till helhet – en reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet, SOU 2021:93

Remissvar till Socialstyrelsen avseende:
Konsekvensutredning – förslag till föreskrifter och allmänna råd om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter enligt SoL och LSS.

Yttrande till Utbildningsdepartementet avseende:
Utkast till lagrådsremiss om urval till fristående resursskolor

Yttrande till Utbildningsdepartementet avseende:
Lagrådsremiss Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd

Remissvar till Socialdepartementet avseende: 
Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan SOU 2021:59

Remissvar till Socialdepartementet avseende:
En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet, SOU 2021:69

Yttrande till Utbildningsdepartementet avseende:
Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap, slutbetänkande av Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel SOU 2021:70

Remissvar till Socialdepartementet avseende betänkande:
Stärkt rätt till personlig assistans, ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser SOU 2021:37

Remissvar till Finansdepartementet avseende promemoria
Förstärkt skattereduktion för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning, Fi2021/02871/S1

Remissvar till Socialdepartementet avseende betänkande:
Boende på (o)lika villkor SOU 2021:14

Remissvar till Socialdepartementet avseende delbetänkande:
Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och unga, SOU2021:34, S2021/04102 

Remissvar till Transportstyrelsen avseende föreskrifter:
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om taxiförarlegitimation om prov i yrkeskunnande för taxitrafik och om prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik

Remissvar till Skolverket avseende allmänna råd:
Förslag till allmänna råd med kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Remissvar till Utbildningsdepartementet avseende betänkande:
Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven SOU 2021:11

Remissvar avseende promemoria: 
Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd 

Remissvar till Socialdepartementet avseende betänkande:
Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag SOU 2020:47