Remissvar till Finansdepartementet avseende promemoria
Förstärkt skattereduktion för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning, Fi2021/02871/S1

Remissvar till Socialdepartementet avseende betänkande:
Boende på (o)lika villkor SOU 2021:14

Remissvar till Utbildningsdepartementet avseende delbetänkande:
Börja med barnen! Sammanhållen god och näravård för barn och unga, SOU2021:34, S2021/04102 

Remissvar till Transportstyrelsen avseende föreskrifter:
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om taxiförarlegitimation om prov i yrkeskunnande för taxitrafik och om prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik

Remissvar till Skolverket avseende allmänna råd:
Förslag till allmänna råd med kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Remissvar till Utbildningsdepartementet avseende betänkande:
Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven SOU 2021:11

Remissvar avseende promemoria: 
Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd 

Remissvar till Socialdepartementet avseende betänkande:
Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag SOU 2020:47