Skolenkäten 2020 visar bland annat att:

  • Färre elever når kunskapsmålen i svenska, engelska och matematik. 37 procent når målen enligt årets enkät jämfört med 44 procent år 2018 och 2016.
  • Frånvaron av andra skäl än sjukdom eller annan beviljad ledighet ökar. Årets enkät visar 56 procent frånvaro jämfört med 52 procents frånvaro 2018. Den mer omfattande frånvaron ökar också. Flickor har högre frånvaro men pojkar står i högre grad för den längre sammanhängande frånvaron.
  • Positivt är att allt fler får stöd i skolan, 91 procent. Men enbart 40 procent säger att stödet är tillräckligt. Detsamma gäller uppföljning av stödet, bara i ungefär hälften av fallen följer man upp om stödet fungerar.
  • Grund- och gymnasiesärskolans resultat är överlag bättre än grundskolans och gymnasiets resultat.

Rapport - medlemsundersökning skola 2020 (öppnar pdf i nytt fönster)