Skolenkäten 2022 visar bland annat att:

  • Endast 37 procent av eleverna når kunskapsmålen i svenska, engelska och matematik än tidigare. Samma nedslående resultat som år 2020. Det kan jämföras med att 44 procent nådde målen i både 2018 års och 2016 års skolenkäter. Av särskolans elever är det endast 34 procent som når kunskapsmålen.
  • 21 procent är frånvarande 40 dagar eller längre under ett läsår. 2020 var det 18 procent. Det kan även jämföras med 14 procent 2018 och 12 procent 2016. Det har alltså skett en fördubbling de senaste sex åren.
  • 89 procent av eleverna får stöd i skolan. Men 60 procent anser att deras barn inte får tillräckligt stöd i skolan. Av dessa får åtta procent inte något stöd alls, fast de behöver det.
  • En ny fråga i årets enkät var om skolsituationen under coronapandemin. 34 procent uppgav att vissa delar i skolsituationen fungerat sämre under pandemin och 35 procent uppgav av vissa delar fungerat bättre.  

Ladda ner rapporten från Skolenkäten 2022 här

Fakta Autism Sveriges skolenkät 2022

Autism Sverige skolenkät 2022 besvarades av medlemmar med barn i åldern cirka 2 år till 20 år. Totalt svarade 2 519 personer på enkäten. Enkäten har gjorts i samarbete med Novus och genomfördes från 14 mars till 5 april 2022.