Autism- och Aspergerförbundets skolenkät 2018 har genomförts för att undersöka hur skolgången fungerar för barn med autism (inklusive Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd). Enkätens målgrupp är medlemmar i Autism- och Aspergerförbundet med barn i åldern 2 - 21 år med någon autismdiagnos och som går i förskola, förskoleklass, grundskola eller gymnasieskola. Det är Demoskop som genomfört enkäten med en webbundersökning under februari 2018 med sammanlagt 1 921 intervjuer.

Autism- och Aspergerförbundets  skolenkät  2018 visar bland annat att:

  • måluppfyllelsen för ämnena svenska, engelska och matematik för elever med autism fortsatt är låg, 44 %. För grundsärskolan så låg som 32 %.
  • frånvaron har ökat till 52 %, jämfört med 46 % i förbundets skolenkät 2016. Det är i grundskolan och grundsärskolan som frånvaron har ökat sedan förra enkäten.
  • många barn, 55 %, har frånvaro redan i grundskolans årskurs 1-3, vilket är en tydlig försämring sedan förra enkäten.
  • flickor har betydligt högre frånvaro än pojkar i årskurs 7-9, både i grundskolan och i grundsärskolan.

Enkäten ger starkt stöd för de frågor Autism- och Aspergerförbundet driver om ökad kunskap om autism, läroplanernas innehåll, tidiga individanpassade insatser, fysisk/social/pedagogisk tillgänglighet, resurstilldelning m.m. I den nya delen om förskolan syns tydligt att behovet av förbättring är stort även där.

Rapport medlemsundersökning skola 2018 (öppnar pdf i nytt fönster)