Kommunen ansvarar för att deras verksamheter följer LSS. Det gäller också när företag har uppdrag att erbjuda stödinsatser enligt LSS.

Socialstyrelsen ansvarar för att kommuner och regioner följer lagen. De ger ut föreskrifter, råd och handböcker som stöd till verksamheter. Socialstyrelsen ska även utvärdera LSS-verksamheten och ta initiativ till förbättringar. 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gör kontroller (tillsyn) av LSS-verksamheter. De tar även emot synpunkter och klagomål från privatpersoner. 

Straffavgift om beslutad insats inte genomförs 

Kommunen och regioner ska skyndsamt genomföra (verkställa) ett beslut om en LSS-insats. Du ska få den insats som har tagits beslut om inom tre månader. Annars ska kommun eller region rapportera det till Socialstyrelsen. Om beslutet inte verkställs inom skälig tid måste kommunen eller regioner betala en straffavgift till staten. 

Vill du lämna klagomål på en LSS-insats?

Här finns mer information om klagomål