Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram den här checklistan för arbetsgivare.


Före praktikperioden:

  • Träffa eleven och skolan – skaffa kunskap om elevens styrkor och utmaningar. Ta hjälp av elev och skolpersonal i upplägg av arbetet.
  • Få överblick över de kunskapsmål eleven förväntas uppnå.
  • Se över arbetsmiljön – fungerar den för eleven?
  • Gör en handlingsplan, tillsammans med eleven och skolan, för vad ni gör om något blir fel.
  • Informera dina kollegor om eleven som kommer utan att lämna ut onödiga detaljer.

Under praktikperioden:

  • Förbered arbetsdagen tillsammans med eleven – gör till exempel checklistor eller tidschema.
  • Följ upp kontinuerligt så att eleven har något att göra och har förstått sina uppgifter.
  • Stötta, om det behövs, på raster och under lunchen.
  • Utvärdera dagen innan eleven går från jobbet så att du kan fånga upp om eleven är bekymrad över något.
  • Se till att återkoppla och följa upp med eleven och elevens lärare så att läraren får ett underlag för bedömning.

Checklistan är en del av en broschyr som vänder sig till arbetsgivare som ska ta emot elever med intellektuell funktionsnedsättning under arbetsplatsförlagt lärande. Broschyren kan även vara ett stöd för skolor i kommunikationen med arbetsgivare och arbetsplatser.

Ladda ner broschyren (öppnar skolverket i nytt fönster)

Skolverket har en webbaserad utbildning som vänder sig till handledare. Ett avsnitt i utbildningen heter Handleda elever som behöver extra stöd. 

Skolverkets webbaserade utbildning till handledare (öppnas i nytt fönster)