Syftet med utredningen är att komma fram till vilka behov och förutsättningar eleven har och vilka stödinsatser. Det behöver inte alltid handla om stöd för att nå kunskapskraven. Eleven har även rätt till stöd under hela skoldagen, på rasten, i matsalen och på fritids. Även att få stöd i att kunna vara med sina kamrater. 

Hur går utredningen till?

Utredningar om särskilt stöd varierar i omfattning. I vissa fall räcker det med en relativt enkel och snabb utredning, medan andra kräver ett mer grundligt arbete då hela skolsituationen behöver analyseras. En utredning kan till exempel bestå av två delar: 

  • Kartläggning av elevens svårigheter och skolsituation på individ-, grupp- och skolnivå.  
  • Pedagogisk bedömning av elevens eventuella behov av särskilt stöd inom ramen för undervisningen men också under hela skoldagen. 

Behov av stöd i det sociala

När det gäller elever med autism är det särskilt viktigt att ta in de sociala aspekterna i utredningen. Många har svårigheter med det sociala samspelet, vilket betyder att situationer utanför klassrummet kan vara besvärliga. Det kan handla om att vistas i korridoren, att vara ute på skolgården med många kamrater och att äta i matsalen. Därför behövs skolstödet oftast lika mycket på fritids. Rätten till stöd gäller hela skoldagen enligt skollagen. 

Om skolan saknar kunskap om autism

Om lärare eller elevhälsan saknar kompetens om autism så ska skolan ta in den kompetensen utifrån. Man kan till exempel ta stöd från specialpedagog eller arbetsterapeut från den habiliteringsverksamhet som gjorde elevens autismutredning. Det kan också vara bra att läsa utredningen, eftersom den ofta beskriver vilket stöd som är lämpligt för just den här eleven.  

 

Mer information

Skolverkets information om utredning av särskilt stöd (öppnas i nytt fönster)