Skrivelse angående utredning om betalning med kontanter för livsnödvändiga varor 

I en nyligen inlämnad skrivelse till utredaren Dennis Dioukarev betonar Autism Sverige och Riksförbundet FUB vikten av att beakta tillgänglighetsaspekter och funktionsrättsperspektiv vid översynen av kontantbetalningar för livsnödvändiga varor.

Läs hela skrivelsen här: Skrivelse från Riksförbundet FUB och Autism Sverige angående utredning om betalning med kontanter för livsnödvändiga varor 

Skrivelse om JO:s inspektion av det särskilda ungdomshemmet Rebecka

Autism Sverige och Funktionsrätt Sverige har sänt en skrivelse till socialtjänstminister och socialutskottet med anledning av JO:s inspektion av Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem Rebecka (diarienummer O 20-2023). Det faktum att bristerna tidigare påtalats utan att åtgärder vidtagits borde leda till att hemmet stängs med omedelbar verkan. Vi uppmanar även ministern att genast säkerställa att det finns adekvat kompetens och handledning hos personal som vårdar och arbetar med barn och unga med funktionsnedsättning.

Läs hela skrivelsen här: Skrivelse till socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall

Skrivelse om ställföreträdarutredningen

Autism Sverige, Riksförbundet FUB och Afasiförbundet/Talknuten har skickat en skrivelse till justitieminister Gunnar Strömmer samt civilminister Erik Slottner. I skrivelsen uppmanar vi regeringen att vidta åtgärder och införliva de förslag som tas upp i ställföreträdarutredningen i svensk lagstiftning.

Läs hela skrivelsen här: Skrivelse om ställföreträdarutredningen

Skrivelse om den digitala klyftan

Autism Sverige och FUB har sänt en skrivelse till utredningen ”Säker och tillgänglig digital identitet" (Dir. 2022:142). I skrivelsen påtalar vi de svårigheter personer med funktionsnedsättning har med e-legitimation, kort och andra digitala betalmedel. Vi trycker på att utredaren behöver se över detta och komma med förslag som garanterar alla medborgare säkerhet och tillgänglighet. 

Läs hela skrivelsen här: Skrivelse till utredaren för Säker och tillgänglig digital identitet

Skrivelse om kunskapslyft inom socialtjänsten

Autism- och Aspergerförbundet lyfter i skrivelsen till socialministern och Socialdepartementet behovet av ökad kompetens om autism hos socialtjänsten. Detta är nödvändigt för att minska felaktiga beslut och tvångsomhändertaganden av barn och unga med autism.

Läs hela skrivelsen här: Barn och unga med autism i möten med socialtjänsten

Skrivelse om kompetenslyft av baspersonal inom LSS-verksamhet

Autism- och Aspergerförbundet, Riksförbundet FUB och Svenska Downföreningen föreslår att regeringen redan i höstbudgeten 2021 avsätter medel för en nationell satsning på ett kompetenslyft – ett LSS-lyft – av baspersonal i LSS-verksamhet.

Läs hela skrivelsen här: Socialstyrelsens initiativ och förslag är en bra början!

Identifiering med e-legitimation

Autism- och Aspergerförbundet och FUB har skickat en skrivelse till regeringen angående identifiering med e-legitimation och den betydande digitala klyftan som finns mellan personer med funktionsnedsättning och personer utan funktionsnedsättning. Klyftan beror på att personer med funktionsnedsättning många gånger inte kan identifiera sig digitalt. Vi uppmanar regeringen att: 

  • Skyndsamt ta fram en statlig e-legitimation som säkerställer att personer med funktionsnedsättning ges tillgång till en säker lösning som även kan användas av ställföreträdare.
  • Att följa funktionsrättskonventionen. Konventionen innebär att Sverige ansvarar för att se till att personer med funktionsnedsättning har tillgång till alla delar av samhället. Identifiering till digitala tjänster inom privatekonomi och personlig hälsa är en helt central del i detta avseende.

Läs hela skrivelsen här: Identifiering till digitala tjänster för personer med funktionsnedsättning

 

Skrivelse om omvårdnadsbidrag 

Autism- och Aspergerförbundet uppmanar Socialdepartementet att se till att föräldrar till barn med funktionsnedsättning får ersättning för det merarbete de utför. Detta med anledning av Inspektionen för socialförsäkringens, ISF, förstudie.

Läs hela skrivelsen här: Skrivelse om omvårdnadsbidrag med anledning av ISF:s förstudie

 

Behov av statistik om elever med funktionsnedsättningar

Autism- och Aspergerförbundet och Riksförbundet Attention har gememensamt skickat en skrivelse till Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet om behovet av nationell statistik.

Läs hela skrivelsen här: Behov av statistik om elever med funktionsnedsättningar

 

Skolan ska kunna ta initiativ till SIP (samordnad individuell plan)

Autism- och Aspergerförbundet anser att skolan ska kunna ta initiativ till SIP på samma sätt som är möjligt för socialtjänsten och verksamheter inom hälso- och sjukvården. För det krävs att skollagen ändras men vi anser att det skulle främja samverkan runt barn med autism om skolan också har samma skyldighet som andra aktörer runt barnet.

Läs skrivelsen här: Inför en skyldighet för förskola och skola att initiera SIP