Så här tycker vi i korthet:

Arbete

 • Alla med autism ska få det stöd som behövs på arbetsmarknaden. Stödet behöver vara långsiktigt i syfte att behålla ett jobb. 
 • Arbetsmarknaden behöver bli mer tillgänglig och flexibel för att skapa ett hållbart arbetsliv.
 • Under 2022/2023 har vi särskilt fokus på allas rätt att arbeta 100 procent av var och ens förmåga.

Hälsa och sjukvård  

Alla med autism: 

 • ska ha tillgång till vård som är anpassad efter behov samt få ett gott bemötande och förståelse. 
 • ska få habiliterande stöd vid behov 
 • ska få rätt stöd för att förebygga eller få hjälp med psykisk ohälsa.
 • under 2022/2023 har vi särskilt fokus på habiliteringen och psykisk ohälsa.

LSS, Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

 • LSS-lagstiftningen ska värnas och förstärkas istället för att urholkas. 
 • Ökad kompetenhos chefer och alla anställda inom LSS-verksamheter samt hos de som beslutar om insatserna.  
 • Under 2022/2023 har vi särskilt fokus på kommunernas allt mer begränsande riktlinjer.

Skola  

 • Barn och elever med autism ska klara sin skolgång, samt få det stöd och de anpassningar de behöver. 
 • Skolpersonal ska ha kompetens om autism och förståelse för vilka konsekvenser autism har i skolan.
 • Under 2022/2023 har vi särskilt fokus på alla elevers rätt till individuellt anpassat stöd. Samt lyfter behovet av universellt utformade skolor – avseende den pedagogiska, sociala och fysiska miljön.

Läs mer vad vi tycker om skola

Socialförsäkringssystemet

 • Alla med autism och deras anhöriga som behöver ekonomiskt stöd via till exempel aktivitetsersättning, sjukersättning, omvårdnadsbidrag ska få välgrundade och långsiktiga beslut.
 • Systemen behöver anpassas bättre efter de som behöver stödet - för att undvika krångliga processer, långa väntetider och att individer "hamnar mellan stolar".
 • Under 2022/2023 har vi särskilt fokus på aktivitetsersättning och omvårdnadsbidraget.

Mer om vårt påverkansarbete

Förlorade år - Rapport från byråkratins väntrum

Förbundets rapport Förlorade år visar hur krångligt och tidskrävande det kan vara att få rätt stöd - i skolan och för att komma ut i arbetslivet. Rapporten är ett viktigt underlag i vårt påverkansarbete för att förbättra samhällets stöd.