Skolan ska ge elever viktig kunskap
så att de kan klara sig som vuxna.
Skollagen och FN:s barnkonvention säger
att det är en rättighet att gå i skolan.

Rätt till särskilt stöd
Skollagen säger att de som har ansvar för skolan
måste ge elever med funktionsnedsättning stöd.
Stödet kan vara hjälpmedel, extra lärare,
lokaler alla kan vara i eller assistenter.
 
Rektorn har ansvar för
att eleverna får det stöd de behöver.
Rektorn har också ansvar för
att skolan och föräldrarna kan samarbeta
om en elev får svårigheter.
 
Rektorn ska se till att en elev får en utredning
om eleven kan behöva stöd.
Det kan ta tid att göra en sådan utredning
men eleven ska få stöd redan innan
utredningen är klar.

Planer

Det ska stå i planer hur eleven ska få det
som eleven behöver,
Sedan ska lärare, eleven och föräldrarna undersöka
hur planen fungerar.

Vilka har ansvar för skolan?
Kommunen har ansvar för grundskolan
och särskolan.
 
Kommuner och landsting har ansvar för gymnasieskolan.
Staten har ansvar för specialskola,
som är till för barn med synskada, dövhet,
hörselskada eller har svårt att tala.
 
Skollagen och olika planer
talar om hur skolan ska arbeta.