UR INNEHÅLLET:

Att arbeta lågaffektivt kräver empati, flexibilitet och nyfikenhet från de som ger stöd.

Lågaffektivt bemötande innebär att vi hanterar situationer som uppstår utifrån kunskap om affektsmitta, stress och belastning. Vi tar vårt professionella ansvar, även när det är som svårast. För att förstå behöver vi därefter utvärdera situationen och först därefter kan vi skapa en plan för förändring, så att den inte uppstår igen. 

Under utbildningen kommer teori att varvas med praktik.

De praktiska momenten består av att kursdeltagarna får möjlighet att arbeta med egna fallbeskrivningar, men också med övningar som fokuserar på hur vi kan ta ansvar genom vårt sätt att tänka och förhålla oss. 

I den teoretiska delen kommer tyngdpunkten läggas på hur vi kan förstå utmanande beteende som reaktioner på stress, affekter och krav. Vidare kommer vi även att gå igenom lagstiftningen kring personalens ansvar och befogenheter samt etiska aspekter av makt i vård och omsorgsarbete. Vi går också igenom grunderna kring autismspektrumtillstånd, hjälpmedel och anpassningar. Vi kommer också lägga fokus på  praktiska och konkreta verktyg för att öka livskvalitet och glädje hos dem vi möter i våra verksamheter (PERMA).

FÖR VEM:

Personal och anhöriga till personer (barn, ungdomar och vuxna)  med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning som uppvisar hotfullt, våldsamt och/eller självskadande beteende. 

 

KOSTNAD:

Prissättning utifrån omfattning och behov.

Kontakta oss: maria.weiselius@ucautism.se