– Det är beklämmande att så många skolor fortfarande brister i att förebygga frånvaro genom att ge elever med autism rätt anpassningar. Att skolor dessutom saknar en plan för återgång till skolan efter långvarig frånvaro är ett svek mot dessa elevers rätt till skolgång, säger Gunilla Sundblad, förbundssekreterare Autism- och Aspergerförbundet.

I Sverige beräknas 23 000 skolbarn ha autism. För dessa elever består en skoldag av ett myller av sinnesintryck och krav på socialt samspel som ofta är överväldigande. I vår skolenkät lyfts framförallt dessa orsaker till elevens frånvaro: bristande stöd under skoldagen, brister i anpassning av skolmiljön och att skolpersonalen har för låg kunskap om autism.

– Elever med autism behöver anpassningar under hela skoldagen, även raster och i skolmatsalen. Kunskap om hur vi skapar en skola som passar även elever med autism finns att tillgå hos exempelvis Specialpedagogiska skolmyndigheten. Nu är det dags för Sveriges skolpolitiker att agera så skolans personal får rätt förutsättningar att skapa en skola som även passar för elever med autism, säger Gunilla Sundblad.

2022-08-17

Läs hela rapporten från Skolenkäten 2022

Råd till skolpersonal

Autism- och Aspergerförbundet har tagit fram fem punkter som stödjer elever med autism att komma tillbaka till skolan:  

 1. Analysera elevens situation tidigt  
  Analysera tidigt orsakerna till frånvaron tillsammans med eleven och föräldrarna. Ta ströfrånvaro på allvar för att kunna förebygga. Säkerställ kompetens om autism och ta vid behov hjälp av Specialpedagogiska skolmyndighetens råd.  

 2. Ta fram en plan och följ den  
  Upprätta en plan för återgång och se till att följa upp och utvärdera hur den fungerar i samråd med eleven och föräldrarna. Att skapa förtroende hos eleven är helt avgörande. Eleven behöver få bygga trygga relationer till ett fåtal personal.

 3. Skapa individuella lösningar  
  Gör tidiga och individanpassade insatser för att undvika längre frånvaro. Coronapandemin har till exempel visat att frånvarande elever kunnat delta i undervisningen igen när den blivit digital.  

 4. Ge rätt stöd när eleven kommer tillbaka   
  När eleven kommer tillbaka till skolan behöver anpassningar och stöd vara på plats. Tänk även på att många med autism är sensoriskt överkänsliga, till exempel för ljud, ljus och dofter. Skolmiljön behöver anpassas för att ta bort den typen av hinder.  

 5. Kom ihåg rasten och fritids  
  Barnen behöver ofta stöd över hela skoldagen i både undervisning och sociala sammanhang. Stödet är därför minst lika viktigt på rasten, i skolmatsalen och på fritids. 


För mer information, vänligen kontakta:
Minna Nyman Sabbadini, intressepolitisk utredare på Autism- och Aspergerförbundet minna.nyman.sabbadini@autism.se

Pressbilder:
Högupplöst bild: Gunilla Sundblad
Foto: Christina Teuchler

Högupplöst genrebild
Foto: Christina Teuchler