Här presenteras tre sådana samlande begrepp. Begreppen är inte diagnoser i sig utan står för grupper av olika tillstånd och diagnoser. Grupperna liknar delvis varandra, men skiljer sig även lite åt.

Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser 

Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser, eller utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar, (Neurodevelopmental disorders) är den övergripande kategori som används i den amerikanska psykiatrimanualen DSM-5 och i världshälsoorganisationens klassifikation ICD-11. 

DSM-5 används ofta vägledande vid psykiatriska utredningar i Sverige, men diagnoskoder i svensk hälso- och sjukvårdsklassifikation följer ICD-systemet. Den nuvarande version som används i Sverige är ICD-10. Det är inte klart när ICD-11 kommer börja användas. 

Kategorin omfattar beteendemässiga och kognitiva avvikelser som innebär omfattande begränsningar i intellektuella, motoriska, språkliga eller sociala funktioner som visar sig under utvecklingsperioden. 

De diagnoser som ingår i utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser är: 

  • intellektuell funktionsnedsättning
  • språk- och kommunikationsstörningar 
  • autism
  • adhd
  • specifika inlärningssvårigheter (läs- och skrivsvårigheter)
  • motoriska störningar (koordination, tics)
  • andra utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser  


ESSENCE
 

ESSENCE står för Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations (tidigt symptomgivande tillstånd som föranleder klinisk utvecklingsneurologisk bedömning). Syftet med begreppet är att förtydliga att det finns ett flertal tidiga utvecklingsavvikelser som nästan alltid förekommer tillsammans med ett eller flera av de andra tillstånden. 

Istället för att hos yngre barn fokusera på någon specifik diagnos kan ESSENCE-begreppet ge en bredare ram när det finns funderingar runt barnets utveckling. Det kan gälla allmän utveckling, motorik, språk och kommunikation, social interaktion, aktivitet och impulsivitet, uppmärksamhet, humör, flexibilitet, sömn, mat eller reaktioner på sinnesintryck. 

Tillstånd som samlas under begreppet ESSENCE är bland annat autism, adhd, motorisk koordinationsstörning, tics, intellektuell funktionsnedsättning, svag begåvning, tal- och språkstörningar, dyslexi och dyskalkyli, reaktiv anknytningsstörning, selektiv mutism, selektiv ätstörning och beteendemässiga fenotypsyndrom som till exempel fetalt alkoholsyndrom, Tuberös skleros, Prader-Willis syndrom, Fragile X och Downs syndrom. 

Begreppet ESSENCE är myntat av professor Christopher Gillberg vid Gillbergcentrum, Göteborgs universitet. 

 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Neuropsykiatri kan beskrivas som ett område inom psykiatrin med fokus på beteendemässiga och kognitiva symtom och deras koppling till nervsystem och hjärnan. De neurologiska orsakerna bakom symtomen kan vara medfödda eller förvärvade vid till exempel sjukdomar eller skador. Området neuropsykiatri som helhet kan till exempel handla om äldrepsykiatri, demens och minnesstörningar, vilket tidigare var den vanligaste användningen av begreppet. 

I Sverige används ofta i en mer begränsad mening det samlande begreppet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, för att beskriva en grupp av utvecklingsrelaterade tillstånd och diagnoser som delvis överlappar både ESSENCE och utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar som beskrivits ovan. 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett rörligare begrepp än de ovanstående. I en del sammanhang avser begreppet endast adhd och autism. I andra sammanhang omfattas även tics, läs- och skrivsvårigheter och språkstörning. Ibland räknas intellektuell funktionsnedsättning med, men i andra sammanhang används begreppet tvärtom för att beskriva autism och adhd utan intellektuell funktionsnedsättning. När även tics, språkstörningar, läs- och skrivsvårigheter och intellektuell funktionsnedsättning räknas in stämmer grupperingen nästan helt med kategorin utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar i officiella klassifikationer. En skillnad kvarstår i själva namnen, där neuropsykiatriska funktionsnedsättningar mer betonar psykiatri och utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar mer betonar utveckling.

Om autism

Om diagnosmanualer och kriterier