Bakgrunden till att regeringen gett Socialstyrelsen uppdraget är uppmärksammade missförhållanden inom LSS-boenden.

– Vårt uppdrag utgår från den kartläggning Socialstyrelsen gjorde för ett år sedan, som visade på brister i kompetens hos personalen i bostäder med särskild service enligt LSS. Då föreslog vi ett kompetenslyft och ett kompetenscentrum för att stärka kunskapsområdet. Regeringen gav oss i uppdrag att utreda ett kompetenscentrum, säger Karin Flyckt på Socialstyrelsen i intervjun på Specialnest.

Autism- och Aspergerförbundet är positiva till ett kompetenscentrum, men vill framförallt se satsningar på ökad kompetens.

– Socialstyrelsens kartläggning bekräftar den bild vi länge haft: att en alldeles för stor andel av personalen i LSS-bostäder saknar grundutbildning för sitt arbete och därmed nödvändig kompetens. Kartläggningen visar också att tillgången på löpande kompetensutveckling på området är bristfällig. Mot den bakgrunden ser vi ett behov av en satsning på ett mer omfattande och långsiktigt kompetenslyft inom LSS-verksamheter. Ett kompetenscentrum skulle kunna vara en viktig del i en sådan satsning, som även kommer att behöva innefatta strukturerade utbildningsinsatser, säger Maria Sivall Autism- och Aspergerförbundets förbundsjurist i artikeln.

Socialstyrelsen ska ta fram förslag på vika uppgifter ett eventuellt centrum bör ansvara för. Socialstyrelsen kommer att ha dialog med befintliga kompetenscentrum, med funktionsrättsrörelsen och med kommuner och regioner. 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2022.

Läs artikeln på Specialnests webbplats (öppnas i nytt fönster)

Läs om uppdraget på regeringens webbplats (öppnas i nytt fönster)