Skolministern Lotta Edholm har upprepade gånger i media uttalat att inkluderingstanken gått för långt och 23 maj skrev Karin Pihl i Göteborg-Postens ledare att “inkluderingstanken blivit ett sänke för svensk skola och att extra anpassningar blivit en björntjänst för eleverna” (öppnar gp.se i nytt fönster).

Autism Sverige står bakom idén om en inkluderande skola, även om vi hellre beskriver det som en flexibel skola. Alternativet som förespråkas, fler särlösningar, befarar vi är starten på en utveckling mot ett skolsystem där vissa tidigt hamnar i ett parallellt skolsystem som kan påverka både studier och arbetsmöjligheter på lång sikt. Mindre undervisningsgrupper eller resursskolor med specifik pedagogik kan självfallet vara det bästa för en del elever med autism. Men en sådan placering ska alltid ske med barnets bästa i fokus, inte för att lösa organisatoriska problem för skolan eller för att skolan inte är tillräckligt anpassad. Med rätt satsningar på en flexibel skola kan fler elever må bra och lyckas i skolan vilket dessutom blir mer kostnadseffektivt i längden.

Problemet är att den inkluderande skolan aldrig getts rätt förutsättningar – varken organisatoriskt eller kompetensmässigt. Vi har full förståelse för att det, i dagens stora klasser, kan bli en ohållbar utmaning för en lärare att ansvara för alltför många elever som behöver extra anpassningar eller särskilt stöd. Dessutom missförstås idén om inkludering. En skola för alla innebär inte att alla elever ska sitta i samma klassrum under hela skoldagen, tvärtom behöver skolan erbjuda en flexibel lärmiljö, som möter barns olika behov. Elever med autism kan ha mycket ojämna förmågor och en flexibel skola kan fånga upp och möjliggöra att även dem når skolans mål och sin fulla potential. Idag ser vi tyvärr hur alltför många elever med autism misslyckas med sin skolgång. Vår skolenkät 2022 visar att enbart 37 procent av elever med autism når kunskapsmålen i svenska, engelska och matematik. 

I debatten verkar det dessutom finnas en missuppfattning av hur och när extra anpassningar och särskilt stöd ska användas. Att, såsom Karin Pihl i sin ledare, ge sken av att elever får extra anpassningar på grund av att något är “svårt eller jobbigt” är en missuppfattning och bygger på okunskap om hur funktionsnedsättningar såsom exempelvis autism yttrar sig i skol- och lärsituationen. För en elev med autism kan skolans upplägg för hur kunskap ska inhämtas och presenteras ställa i princip omöjliga krav vilket gör extra anpassningar eller särskilt stöd helt avgörande för att kunna lyckas.

Detta menar vi behövs för att få en skola som fungerar för alla, även för elever med autism:

  • Skapa mer tillgängliga lärmiljöer i alla skolor avseende både fysisk, social och pedagogisk lärmiljö. En skolmiljö med tydliga rutiner och förutsägbarhet under hela skoldagen och som också erbjuder utrymmen för återhämtning och medvetet minskar mängden sinnesintryck är helt avgörande för elever med autism men bra för alla elever inklusive personalen.

  • Säkerställ att både ledning och personal har kompetens om funktionsnedsättningar såsom autism och om hur man arbetar kvalitativt med extra anpassningar och särskilt stöd. Den pedagogiska ledningen är här helt avgörande vilket också Skolinspektionen lyfter i sin årsrapport. Det finns kostnadsfritt stöd- och utbildningsmaterial att hämta från Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, som bör användas.

  • Möjliggör flexibilitet så att elever som behöver kan gå i mindre grupp delar av dagen och ha tillgång till resurspedagoger, speciallärare och specialpedagoger som kan arbeta integrerat. Det behöver även finnas resursskolor och särskilda undervisningsgrupper för de elever som mår bäst av det.


Det är alla barns mänskliga rättighet att få en god utbildning. Därför behövs en flexibel skola, där alla är välkomna utifrån sina förutsättningar. Exkludering av elever strider mot både skollagen och internationella konventioner som FN:s barnkonvention och funktionrättskonvention som vi i Sverige åtagit oss att följa.

Camilla Rosenberg
Förbundsordförande Autism Sverige

Gunilla Sundblad
Förbundssekreterare Autism Sverige