Personer med autism är särskilt sårbara för förändring. När stödet från samhället uteblir är risken stor för ökad psykisk ohälsa i form av utmattning, depression och andra stressrelaterade tillstånd. Nyligen genomförde Autism- och Aspergerförbundet en medlemsundersökning om stödinsatser som visar att livet för personer med autism blivit sämre de senaste åren. Endast hälften av de svarande, 52 procent, anser att de nu får det stöd som behövs. Problemen var stora redan tidigare, men läget har förvärrats under pandemin. 

I delar av landet har daglig verksamhet ställts in med mycket kort varsel, kunskapsinsatser och hjälp till de som nyligen fått en autismdiagnos har skjutits på framtiden. Ett år in i coronapandemin står helt enkelt många med autism utan stödet från samhället som de behöver och har rätt till. 
 
Vår medlemsundersökning visar att de olika insatserna som regleras i LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har minskat eller upphört. Det handlar till exempel om möjligheterna till kontaktperson, personlig assistans eller avlastning för föräldrar till barn med autism. Även Socialstyrelsens lägesrapport 2021 om insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning bekräftar situationen. Där framgår det att var tredje kommun minskade omfattningen av daglig verksamhet enligt LSS och en lika hög andel ställde in helt.  
 
Vidare uppger sju av tio i vår medlemsundersökning att de behöver habiliterande stöd, alltså hjälp för att hantera och utveckla sina egna förmågor, men bara två av tio får det. Många med autism behöver habiliterande stöd och anpassning genom hela livet och utgångspunkten är att det ska utgå från individens behov. 
 
Dessutom får vi fler samtal och mejl från medlemmar om att den psykiska ohälsan ökar på grund av försämrat stöd under pandemin. Insatserna till personer med autism och deras anhöriga måste därför stärkas.  
 
Under en samhällskris märks uteblivet stöd extra tydligt och även om pandemin orsakat stora påfrestningar på samhället får personer med autism och andra funktionsnedsättningar inte glömmas bort.

Vi vill därför se att: 
 

  1. Sveriges regioner säkerställer att de med autism som behöver habiliterande insatser får det. Stödet ska ges utifrån individens behov.  
     
  1. Lena Hallengren ger Socialstyrelsen ett utökat uppdrag att utreda hur samtliga LSS-insatser, boendestöd, habiliterande stöd och andra vanligt förekommande stödinsatser, påverkats av pandemin. Samhällets krisberedskap måste även omfatta personer med funktionsnedsättningar.  
     
  1. Kommuner och regioner behöver säkerställa att samverkan mellan olika aktörer fungerar. Enligt vår medlemsundersökning har den dokumenterade samordningen minskat med 21 procent på tre år. Det innebär att personer med autism och anhöriga lämnas med ett ännu större eget ansvar för att få vardagen att fungera. 

 

Att så många faller mellan stolarna riskerar att skapa ytterligare försämrad psykisk hälsa. Lena Hallengren samt landets region- och kommunpolitiker behöver ge personer med autism och deras anhöriga det stöd de behöver och har rätt till, även under en pandemi.  
 

Debattartikeln har publicerats i Altinget 21 april. 

Läs Stödet till personer med autism har kraftigt försämrats under pandemin på www.altinget.se