Samsjuklighetsutredningens uppdrag är att föreslå hur samordnade insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för barn, unga och vuxna personer med samsjuklighet i form av missbruk och beroende, och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd.

Utredningen är i allra högsta grad viktig för förbundet. Personer med autism har betydligt sämre tillgång till hälso- och sjukvårdsinsatser än andra på grund av generella brister i sociala, stöd- och habiliteringsinsatser med utgångspunkt i autismspecifik kompetens. Det gäller även det hälsofrämjande arbetet för gruppen. Rätt kompetens, att se människan som helhet och fungerande samordning är centralt i frågan om samsjuklighet.

Vår hälso- och sjukvårdsenkät visar att våra medlemmars kontakter med vården kantas av brister i bemötande och tillgänglighet. 55 % anser att de får den sjukvård de har behov av, 52 % tycker att personalen inom sjukvården ger dem den information som de önskar och bristfälliga 35 % att personalen inom sjukvården har tillräcklig kunskap och förståelse för autism. Bara 26 % svarar att det finns möjlighet att få anpassningar utifrån deras behov vid sjukvården (exempelvis bildstöd vid kommunikation, längre besökstid, möjlighet att sitta i ett lugnt rum).

Samsjuklighetsutredningen föreslår framförallt två stora reformer: det ena handlar om att behandling av beroende och skadligt bruk ska bli hälso- och sjukvårdens ansvar istället för socialtjänstens. Det andra handlar om en ny verksamhet för personer med samsjuklighet som innebär att de får hjälp med samordningen av de olika vårdinsatserna. Här kan ni kortfattat läsa förbundets inställning utifrån de två förslagen:

  • Autism- och Aspergerförbundet är positiva till att ansvaret för behandling av skadligt bruk och beroende hamnar under hälso- och sjukvården istället för socialtjänsten.

Vårdkedjan är idag otydlig för många av våra medlemmar. Vi är därför positiva till förslaget om en tydligare ansvarsfördelning genom att hälso- och sjukvården tar över behandlingsansvaret av skadligt bruk och beroende. Det är dock viktigt med tydliga informationsinsatser inför och under övergången till ett nytt huvudmannaskap. Utgångspunkten behöver vara att det ska vara så enkelt och begripligt för en patient som det är möjligt. Även när vård ges av samma huvudman är det viktigt med en fast vårdkontakt som kan bistå i samordningen samt säkerställa att en fungerande överlämning mellan olika enheter fungerar.

  • Autism- och Aspergerförbundet är positiva till förslaget om en samordnad vård- och stödverksamhet för de med stora samordningsbehov

En stor brist i vårdkedjan idag är att samordningen uteblir och således hamnar på individen själv och på deras anhöriga. En uppgift som snabbt blir ohanterlig med stora konsekvenser för individen som är i behov av vårdinsatser. Att ha kontinuitet och färre kontaktytor är viktigt för personer med autism överlag och personer med autism och samsjuklighet i synnerhet. Behovet av samordnande insatser är stort! Det är viktigt att verksamheterna som utredningen föreslår har autismspecifik kompetens för att kunna göra en bedömning av om individen är i behov av en insats eller inte. Att samordnaren föreslås utgå från personens livssituation som helhet är glädjande. Det visar att utredningen tar fasta på den faktiska verklighet och problembild som råder. Det är vanligt att en person med autism har kontakt med både socialtjänst, hälso- och sjukvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

 

Vi anser dock att insatsen ska gå att överklaga samt att målgruppen och verksamhetens uppdrag behöver tydliggöras än mer för att säkerställa likvärdighet mellan regionerna samt minskad otydlighet för den som är i behov av insatsen. Vi poängterar också vikten av att insatsen har ett välplanerat avslut och att det säkerställs att en annan stödinsats tar vid därefter.

 

 

Läs samsjuklighetsutredningens utredning här: Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (öppnas i nytt fönster)

Läs Autism- och Aspergerförbundets yttrande här: Yttrande över samsjuklighetsutredningen (öppnas i nytt fönster)

Läs vår hälso- och sjukvårdsenkät här: Hälso- och sjukvårdsenkäten 2019 (öppnas i nytt fönster)

För frågor, kontakta intressepolitisk samordnare Hanna Bastrup: hanna.bastrup@autism.se