Den 1 januari 2019 förändrades stödet till personer med funktionsnedsättning. Reformen innebar att omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning har ersatt vårdbidrag och handikappersättning.

Förbundet befarade tidigt att många familjer skulle komma att förlora delar av bidraget med de nya nivåerna och därmed inte bli kompenserade för det stora merarbete de utför på grund av barnets funktionsnedsättning. Dessa farhågor bekräftas nu av en förstudie som Inspektionen för socialförsäkringen, ISF gjort.ISF:s förstudie visar bland annat:

  • Det kan vara svårare att  komma upp i de högre ersättningsnivåerna av omvårdnadsbidraget jämfört med det tidigare vårdbidraget.
  • Det finns en otydlighet och variation i hur Försäkringskassan förhåller sig till föräldraansvaret och jämförelser med barn i motsvarande ålder.
  • Trösklarna för respektive nivå i ersättningen är för högt satta.

- ISF:s förstudie visar det vi befarat och det måste rättas till så snart som möjligt. Vi följer utvecklingen av bidraget noga och kommer fortsätta driva på för en förändring, säger Maria Sivall, förbundets jurist.