Autism- och Aspergerförbundet har lämnat yttrande gällande “I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning”, SOU 2022:34.

Utredningen föreslår bland annat att:

 • användningen av yrkespaket på introduktionsprogram ska utökas
 • elever som lämnar gymnasieskolan utan att ha nått examen och samtliga elever som lämnar gymnasiesärskolan ska erbjudas ett avslutande vägledningssamtal
 • bestämmelserna i skollagen om tillgång till studie- och yrkesvägledning tydliggörs
 • beslut om förlängd undervisning ska fattas inom ett åtgärdsprogram
 • en statligt utredning ska se över behovet av stöd och elevhälsa i komvux
 • utreda om åldersgränsen för det kommunala aktivitetsansvaret ska höjas
 • uppdra åt Skolverket och Skolinspektionen att kartlägga och kvalitetsgranska tillämpningen av de stödåtgärder som erbjuds i gymnasiet
 • utreda förutsättningar för att bedriva distansundervisning som särskilt stöd i gymnasiet.

Sammanfattning av förbundets synpunkter:

 • Vi är positiva till att utveckla användningen av yrkespaket på gymnasiets introduktionsprogram, men det får aldrig bli en lösning på att grundskolan misslyckats med att ge adekvat stöd.
 • Vi är positiva till att skolan ska erbjuda avslutande vägledningssamtal när det finns risk att eleven avbryter sin gymnasieutbildning eller riskerar att inte nå examen, samt för alla elever som avslutar gymnasiesärskolan.
 • Vi är positiva till att utreda höjning av åldersgränsen för det kommunala aktivitetsansvaret, då det vore gynnsamt för delar i vår målgrupp som av olika anledningar förlängt sin skolgång.
 • Vi lyfter fram att det är hög tid att elever på komvux ges rätt till särskilt stöd för att tillgodogöra sig utbildningen.
 • Vi välkomnar särskilt åtgärder för att kartlägga och kvalitetsgranska de stödåtgärder som ges till elever på gymnasiet.
 • Vi är positiva till att se över förutsättningar för att bedriva distansundervisning som särskilt stöd i gymnasieskolan. 
 • Vi vill se någon form av garanti för att säkerställa att elever i behov av anpassningar och särskilt stöd inte ska hamna mellan stolarna vid övergång från högstadiet till gymnasium.
 • Vi betonar att utredningens föreslagna åtgärder behöver innefatta satsningar på att öka kompetensen om autism i alla led i skolan.

Läs yttrandet här