Autism Sverige ställer sig bakom förslagen i Samsjuklighetsutredningens slutbetänkande: Från delar till helhet: Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja, SOU 2023:5.

Utredningens syfte är att ge förslag för att personer med både missbruk eller beroende och annan psykiatrisk diagnos ska få stöd och behandling för båda sjukdomarna samtidigt. 


Utredningen föreslår:


• att hälso- och sjukvården tar över ansvaret för tvångsvården. Det skulle innebära att regionerna tar över delar av det ansvar som kommunerna har idag.
• ny gemensam lagstiftning för personer som i dag tvångsvårdas enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM,  eller lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT. Den nya lagen skulle göra det möjligt att ge ett bättre sammanhållet stöd och en bättre vård till personer med så kallad samsjuklighet.

Det är dags för en reform som tar oss närmare målet att göra vårdkedjan enkel och begriplig och som ger personer med samsjuklighet en samordnad och personcentrerad vård, säger Hanna Bastrup, biträdande förbundssekreterare och intressepolitisk samordnare.

Personer med autism har som grupp ökad förekomst av somatisk och psykisk ohälsa. Samtidigt har de betydligt sämre tillgång till hälso- och sjukvårdsinsatser än andra på grund av generella brister i kognitiv och kommunikativ tillgänglighet inom vården. Kompetens om autism brister också inom vården.

Autism Sverige lyfter fram att god kompetens om autism, att se människan som helhet och fungerande samordning är centralt i frågan om samsjuklighet.

Det är positivt att utredningen tagit avstamp i ett samordnat, behovsanpassat och personcentrerat stöd till personer som behöver insatser på flera livsområden samtidigt. Det är också bra att utredningen trycker på vikten av att inhämta kunskap från brukaren och dess närstående, säger Hanna Bastrup.

Förbundet delar utredningens bild av att samarbetet mellan socialtjänsten och psykiatrin fungerar bristfälligt. Vi är därför positiva till att vården föreslås bedrivas av samma huvudman. Det skulle göra att vårdkedjan blir enklare och mer begriplig, något som är viktigt för många med autism. Att socialtjänstens uppdrag främst blir förebyggande samt stöttar efter tvångsvårdens upphörande är positivt. Många av våra medlemmar upplever att de faller mellan stolarna så ett tydligt och uttalat ansvar är viktigt.

Läs hela slutbetänkandet (öppnar riksdagen.se i nytt fönster)

Läs Autism Sveriges remissvar

Autism Sverige har tidigare yttrat sig om utredningens delbetänkanden