Autism- och Aspergerförbundet har lämnat remissvar gällande promemorian Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå (Dnr U2022-02568) 

Promemorian föreslår att särskilt begåvade och högpresterande elever i grundskolan ska kunna läsa en eller flera nivåer i ett ämne enligt gymnasieskolans ämnesplan. I gymnasieskolan ska elever kunna få läsa högskolekurser vid sidan av gymnasiestudierna. 

Autism- och Aspergerförbundet ställer oss positiva till förslagen eftersom vi ser att de kan bidra till att hitta flexibla lösningar som passar individen. Förbundet vet att kombinationen särbegåvning och autism ibland lyfts av medlemmar. Att avvika på flera områden samtidigt kan innebär extra utmaningar i skolmiljön.

Förbundet gör ett antal medskick till utredningen: 

  • Det behövs mer forskning om hur vanligt förekommande det är med överlappning mellan särbegåvning och andra diagnoser såsom autism, om det förekommer sammanblandning av dessa, hur det kan yttra sig i skolsammanhang samt hur dessa elever på bästa sätt kan fångas upp och stödjas. 

  • Det är också nödvändigt att ha förståelse för att även särbegåvade elever med autism kan ha behov av anpassningar och särskilt stöd. Ibland är det tydligt att vissa saker är svåra för eleven, men inte alltid, ofta kan läraren behöva kompetens om autism för att se och förstå stödbehoven.  

  • Beslut om eventuell snabbare takt och högre nivå ska alltid bygga på att det är elevens egen önskan och i samråd med vårdnadshavare. Beslutet måste föregås av en utredning där elevhälsans olika professioner deltar och där ”snabbare takt och högre nivå” är ett av flera olika alternativ som övervägs.  

  • En barnkonsekvensanalys utifrån hur elevens psykiska hälsa och sociala situation påverkas bör också göras i varje enskilt fall. 
  • Det är positivt att Skolverket föreslås få i uppdrag att rikta stödinsatser i form av kompetensutveckling till lärare och elevhälsa. Vi föreslår att uppdraget ska genomföras i dialog med Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Läs remissvaret här