På grund av bristen på nationell statistik gör Autism Sverige regelbundet en medlemsenkät om skolsituationen för elever med autism.

Autism Sveriges skolenkät 2022 visar:

  • Andelen elever som är frånvarande 40 dagar eller längre under ett läsår ökar. I årets enkät är det 21 procent. 
  • Hela 30 procent av flickorna är frånvarande 40 dagar eller mer.
  • Av de som haft mer än 20 frånvarodagar så har 56 procent haft en sammanhängande frånvaro av minst fyra veckor. Vad gäller den sammanhängande frånvaron så är könen jämnt fördelade.
  • Mer än hälften av de svarande vars barn har långvarig frånvaro uppger att skolan saknar en plan för elevens återgång till skolan.

– Autism Sverige ställer sig bakom kravet på att nationell statistik över frånvaro tas fram. Att många skolor idag saknar en plan för återgång till skolan efter långvarig frånvaro är ett svek mot dessa elevers rätt till skolgång. Det är dags att riksdagen antar en nationell handlingsplan för att främja närvaro, säger Gunilla Sundblad, förbundssekreterare. 

Se SVT:s nyhet om skolfrånvaro (öppnar svt.se i nytt fönster)

Skolenkäten 2022

Tips för att vända skolfrånvaro 

Autism Sverige har samlat tips till skolpersonal om att förebygga och vända skolfrånvaro. På webbsidan hittar du även en föreläsning om att komma tillbaka från skolfrånvaro samt länkar för vidare läsning.

Förebygga skolfrånvaro