Elev fick rätt till diskrimineringsersättning

En grundskoleelev hade haft problem med socialt samspel och koncentration under sin skolgång. Situationen förvärrades mot slutet av vårterminen 2017. Efter sommarlovet genomförde skolan en utredning om elevens behov av stöd. Utredningen visade att eleven hade ett behov särskilt stöd, men trots detta vidtog inte skolan några åtgärder.

Att eleven inte fick nödvändigt stöd under ett halvår ledde till hög frånvaro och förlorad utbildning. Högsta domstolen ansåg att detta innebar diskriminering och dömde kommunen, som är huvudman för skolan, att betala ersättning till eleven.


Skolan ska ge stöd till elever med autism

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag vilket innebär att skolan ska vara likvärdig för alla. Alla elever i skolan ska få möjlighet att uppfylla läroplanens kunskapskrav och utvecklas så långt som möjligt, oavsett förutsättningar. Elever med autism eller annan funktionsnedsättning ska få det stöd som behövs. Särskilt stöd är mer omfattande och pågår under en längre tid. En diagnos ska aldrig vara ett villkor för att få stöd. 


En upprättelse för autistiska elever

I Sverige beräknas cirka 23 000 skolbarn ha autism. Trots detta brister många skolor fortfarande i att ge rätt stöd och att förebygga frånvaro genom att ge elever med autism rätt anpassningar och stöd. Det är ett svek mot dessa elevers rätt till skolgång. 

– Det är mycket glädjande att Högsta domstolen har tagit detta beslut. Domen klarlägger att diskrimineringslagens skydd för elever med funktionsnedsättning gäller oavsett förekomst av diagnos. Det är tyvärr alldeles för vanligt att skolor inte tar sitt ansvar när det gäller att skyndsamt utreda och därefter erbjuda stöd. Vi hoppas nu att domen blir vägledande för skolhuvudmän och skolledningar i sitt arbete, säger Johanna Carnvik Schöier, intressepolitisk utredare på Autism Sverige.

Läs hela domen här

Diskriminering när skolelev inte gavs tillräckligt med stöd (öppnar domstol.se i nytt fönster)