Försäkringskassan uppskattar att fler personer kommer att ha rätt assistansersättning med de nya reglerna.

Några viktiga förändringarna:

 1. Dagens regler om normalt föräldraansvar tas bort och ersätts av ett nytt schabloniserat föräldraavdrag.

  Syftet är att föräldrarnas ansvar för barn med funktionsnedsättning ska minska ju äldre barnet är.

  Det tidigare grundläggande behovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade” tas bort och ersätts med ett nytt grundläggande behov - ”förebyggande stöd”. Här avses det stöd som en person på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver för att förebygga att hen skadar sig själv, någon annan eller egendom.

  De kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser som en person på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver ska också räknas in i de grundläggande behoven. 

 2. Ett nytt grundläggande behov införs för medicinskt stöd.

  Det nya behovet gäller stöd som behövs ”löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa”. Stödet ska vara assistansgrundande i sin helhet och det ska inte göras något avdrag för föräldraansvar om det handlar om barn.  

 3. Det skapas en ny lag om egenvård.

  Det är vårdpersonal som avgör vad som kan klassificeras som egenvård och det finns inte någon uttömmande uppräkning över vad som kan ingå i det nya grundläggande behovet. Det avgörs från fall till fall och kan till exempel handla om hantering av andningshjälpmedel och läkemedel eller att lägga om sår.  

 4.  Åldersgränsen höjs

  Åldersgränsen för att beviljas personlig assistans för första gången samt för att kunna ansöka om en utökning ökas från 65 år till 66 år. 

Försäkringskassans information (öppnar forsakringskassan.se i nytt fönster)

Läs vad förbundet tycker i remissyttrande om personlig assistans 2021