Årets skolenkät som genomförts tillsammans med Novus bekräftar det förbundet får höra av sina medlemmar. Allt för många elever med autism når inte målen i skolan, frånvaron ökar snarare än minskar och stödet är inte tillräckligt och rätt anpassat.

Skolenkäten 2022 visar bland annat att:

  • Endast 37 procent av eleverna når kunskapsmålen i svenska, engelska och matematik än tidigare. Samma nedslående resultat som år 2020. Det kan jämföras med att 44 procent nådde målen i både 2018 års och 2016 års skolenkäter. Av särskolans elever är det endast 34 procent som når kunskapsmålen.
  • 21 procent är frånvarande 40 dagar eller längre under ett läsår. 2020 var det 18 procent. Det kan även jämföras med 14 procent 2018 och 12 procent 2016. Det har alltså skett en fördubbling de senaste sex åren.
  • 89 procent av eleverna får stöd i skolan. Men 60 procent anser att deras barn inte får tillräckligt stöd i skolan. Av dessa får åtta procent inte något stöd alls, fast de behöver det.

Ny fråga om coronapandemin

En ny fråga i årets enkät var om skolsituationen under coronapandemin. 34 procent uppgav att vissa delar i skolsituationen fungerat sämre under pandemin och 35 procent uppgav av vissa delar fungerat bättre.

Som exempel på vad som fungerat bättre nämndes exempelvis att det var mindre klasser då färre barn var på plats. En del lyfte även att distansundervisningen varit bra för att skapa arbetsro och lugn. Andra beskrev att det för eleven var svårt att få struktur på dagen och studera på egen hand de veckor skolan stängde. Sjukdom hos ordinarie personal skapade också oro och brist på rutiner i skolan.

Läs hela resultatet av Skolenkäten 2022 här