Autism Sverige är generellt positiv till Skolverkets förslag till ny nationell digitaliseringsstrategi. Bra digitala lärverktyg som används i dialog med specialpedagogisk kompetens kan bidra till att elever i behov av extra anpassningar och stöd kan ta del av undervisningen mer flexibelt och individuellt anpassat.

– Men vi anser att det i strategin ska framgå att principen om universell utformning och kognitiv tillgänglighet ska vara vägledande i utformningen av digitala verktyg och plattformar. Vad som är nödvändigt för vissa är ofta bättre för alla och på så vis undviks särlösningar, berättar Minna Nyman Sabbadini, intressepolitisk utredare.

Behövs riktlinjer så skolhuvudmän kan kravställa kognitivt tillgängliga verktyg

Såsom det ser ut idag är det upp till landets alla skolhuvudmän att upphandla och kravställa nya verktyg och plattformar, vilket ställer stora krav på olika kompetenser.

– Det är uppenbart att det är svårt att på skolhuvudmannanivå besitta nödvändig kompetens om kognitiv tillgänglighet i digitala verktyg, vilket bäddar både för olikvärdighet och resursslöseri när ”hjulet ska uppfinnas på nytt” gång på gång, fortsätter Minna.

Autism Sverige föreslår därför att Skolverket tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, tar fram riktlinjer och stödmaterial för skolhuvudmän för att kravställa universellt utformade inklusive kognitivt tillgängliga lärverktyg och plattformar.

Genomför användartester med målgruppen tidigt i processer

För att skapa tillgängliga digitala lärverktyg och plattformar är det viktigt att tidigt i processen genomföra användartester med representanter för målgruppen, med fokus både på design och funktion.

Här har organisationen Begripsam tagit fram en metod för detta som går att inspireras av. Begripsam om användarmedverkan och tester (öppnar begripsam.se i nytt fönster)

Vad menas med kognitiv tillgänglighet?

Kognitiv tillgänglighet av digitala verktyg och lärmiljöer handlar exempelvis om:

  • att göra den digitala miljön överblickbar, logisk och lättnavigerad
  • att olika sinnesintryck inte konkurrerar eller tar för mycket energi
  • val av färger, kontraster, typsnitt samt bilder och ikoner påverkar både förståelse och fokus
  • att se till att olika ytor inte konkurrerar med varandra eller är motsägelsefulla
  • att objekt på en sida linjerar med varandra samt att sidor är luftig med korta textrader
  • att ha tydliga och konkreta instruktioner så att eleven inte behöver använda onödig tid för att förstå dem eller riskerar att fastna.

Läs Skolverkets förslag till digitaliseringsstrategi (öppnar skolverket.se i nytt fönster)

Läs Autism Sveriges remissvar (pdf)