Autism- och Aspergerförbundet har lämnat remissvar på utredningen Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram, SOU 2022:22. 

Utredningen föreslår bland annat:  

  • Behandlingar inom primärvården ska omfattas av vårdgarantin. Behandlingar inom den specialiserade vården omfattas av vårdgarantin redan i dag. 
  • Vårdgarantin ska omfatta information om tidpunkten för viss vård. 
  • Det ska införas krav på att patienten ska informeras om vem som är patientens fasta vårdkontakt och fasta läkarkontakt om sådana har utsetts. 
  • Det ska även införas krav på att patienten ska få information om kontaktuppgifter till patientens fasta vårdkontakt, fasta läkarkontakt och vårdenheter. 

Förbundet om utredningens förslag

– Långa väntetider för att få rätt hjälp av rätt instans är ett växande problem för våra medlemmar och förbundet ser därför positivt på de förslag som utredningen presenterar, säger Hanna Bastrup, intressepolitisk utredare vid Autism- och Aspergerförbundet. 

Personer med autism har som grupp ökad förekomst av somatisk och psykisk ohälsa och dör i genomsnitt 16 år i förtid visar forskning. Samtidigt har de betydligt sämre tillgång till hälso- och sjukvårdsinsatser än andra på grund av generella brister i kognitiv och kommunikativ tillgänglighet samt autismspecifik kompetens inom vården.  

– Utredningens syn på tillgänglighet syftar främst på tillgången till vård i rimlig tid och för våra medlemmar är tillgänglighetsproblemen mer omfattande än så. Vården är inte nödvändigtvis tillgänglig sett ur patientens perspektiv bara för att vårdgarantin uppfylls – men det är trots det en viktig aspekt i tillgängligheten, fortsätter Hanna Bastrup.  

2019 genomförde förbundet en enkätundersökning bland våra medlemmar som visar att det finns stora brister vad gäller anpassningar inom vården för personer med autism som ofta beror på avsaknad av autismspecifik kompetens.  

Förbundets förslag för mer tillgänglig vård för personer med autism: 

  • Att vården har kompetens om autism,
  • att vårdkedjan är tydlig och att information ges på ett enkelt, begripligt och anpassat sätt,
  • samt att samverkan fungerar. 

Läs hela utredningen (öppnar regeringen.se i nytt fönster)

Läs vårt remissvar här

8 tips om bemötande i vården