Attunda tingsrätt har den 29 november 2023 avgjort ett mål (T 4978-22) där ett barn med bland annat diagnostiserad autism och adhd stämt sin kommun för diskriminering gällande bristande stöd i förskolan. Barnet har haft behov av särskilt stöd. I målet har barnet sagt att hen inte har fått den hjälp och det stöd hen haft rätt till enligt bland annat skollagen och läroplanen för förskolan. Barnet anser därför att hen har blivit diskriminerat.

Kommunen menade att barnet inte diskriminerats och fick rätt av tingsrätten. Tingsrätten bedömer att barnet inte har diskriminerats.

Kort bakgrund och sammanfattning 

Barnet var inskriven vid Autismcenter små barn och fick därifrån rekommendation att bland annat använda PECS (Picture Exchange Communication System) vid kommunikation och toaletträna enligt Autismcentrums metod. Vidare rekommenderades att barnet skulle tränas i funktionell lek samt ha en särskilt anställd person som individuellt vuxenstöd. Men förskolan valde istället - tvärtemot vad habilitering och föräldrar förespråkat - att toaletträna enligt sin egna metod, använda en annan metod för kommunikation än PECS samt ge stöd i form av resurs till barngruppen istället för ett individuellt vuxenstöd till barnet.

Tingsrätten har i målet bedömt att det saknats stöd för att barnets möjligheter att tillgodogöra sig förskoleutbildningen skulle ha förbättrats om förskolan hade använt sig av PECS, toalettränat enligt Autismcentrums metod eller anställt en enda utpekad särskild person som individuellt vuxenstöd. Tingsrätten kom i sin dom fram till att barnet inte visat på sådana omständigheter som givit anledning att anta att diskriminering skett.

– Vi tycker att det är mycket anmärkningsvärt att inte lyssna på vad professionen och de närstående har att säga vad gäller vilket stöd som bäst passar just detta barn i detta specifika fall. Habiliteringens Autismcenter små barn har lång erfarenhet av att arbeta med forskningsbaserade insatser och behovsbedömt individuellt anpassat stöd till barn med autismdiagnos. Vi menar också att föräldrarnas kunskap om sitt barn ska betraktas som en resurs, säger Malin Tjernell Prioset, förbundsjurist på Autism Sverige.

Domen kommer att överklagas, enligt barnets ombud. 

Läs mer

Autistiske Josef, 7 år, huvudperson i Sveriges första rättegång om särskilt stöd i förskolan (öppnar dn.se i nytt fönster)