Eleven har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och sedan flera år ett dokumenterat behov av omfattande särskilt stöd i skolan. Hösten 2017 valde ändå kommunen i Västsverige att drastiskt reducera elevens stöd. Diskrimineringsombudsmannen, DO, bedömde att det skedde utan att det fanns något som tydde på att elevens behov hade minskat.

DO stämde kommunen för att inte vidta skäliga åtgärder för att göra undervisningen tillgänglig för eleven. Kommunen i Västsverige väljer nu att erkänna diskrimineringen och betala den diskrimineringsersättning som DO har begärt. Parterna har ingått en förlikning som tingsrätten fastställt i en dom.

Diskrimineringslagen och bristande tillgänglighet i skolan

Sedan 2015 så utgör brist på tillgänglighet en juridisk grund för diskriminering inom alla skolformer. Bestämmelserna innefattar såväl fysisk och pedagogisk tillgänglighet. Trots förtydligandet i diskrimineringslagen är bristande tillgänglighet i skolan vanligt förekommande. Autism- och Aspergerförbundets skolenkät 2022 visar exempelvis att vart femte barn med autism är frånvarande 40 dagar eller längre under ett läsår på grund av brist på anpassningar och stöd i skolan.

– Vi välkomnar kommunens erkännande. Varje gång en elev inte får det särskilda stöd som den har rätt till i skolan får det stora konsekvenser för barnet. Det är oerhört viktigt att skolorna inser att de skyndsamt ser till att varje elev får det stöd som den har rätt till och vid behov tar in stöd för att öka kompetensen om autism, säger Gunilla Sundblad, förbundssekreterare Autism-och Aspergerförbundet.

Läs DO:s pressmeddelande här (öppnar do.se i nytt fönster)

Skolenkäten 2022

DO:s information om lagen och tillgänglighet i skolan (öppnar do.se i nytt fönster)