Hand som håller i böcker med budskapstexten: Positivt att särskolan byter namn till anpassad skola. Nu krävs fler åtgärder!

Namnbytet initierades av elever som hörde av sig till politikerna. Att elever blir lyssnade på och kan påverka är betydelsefullt. Nu hoppas vi på ändringar även i praktiken. Från medlemsberättelser och enkäter vet vi att många elever trivs bra i den anpassade skolan, men det finns en hel del att göra för att elevgruppen ska få samma möjligheter som andra att lära sig och utvecklas så långt som möjligt.

Dessa åtgärder krävs för att vända utvecklingen:

  • Regeringen behöver omgående utreda hur bristen på behöriga lärare i den anpassade grund- och gymnasieskolan ska åtgärdas.
  • Regeringen behöver ge Skolverket i uppdrag att ta fram nationell statistik om måluppfyllelse för att undervisningen i anpassad grund- och gymnasieskola ska kunna följas upp kontinuerligt.
  • Kommuner och skolhuvudmän behöver säkerställa att skolledning och personal har kompetens när det gäller intellektuell funktionsnedsättning och autism, för att kunna ge varje elev rätt anpassat stöd.

Detta är nödvändigt för att leva upp till våra internationella åtaganden om en skola där alla elever med funktionsnedsättning blir hörda, känner delaktighet och kan nå sin fulla potential.

Läs hela debattartikeln:

(Utred bristen på behöriga lärare i anpassad skola, öppnar dagenssamhalle.se i nytt fönster)