Försäkringskassans rättsavdelning har fattat beslutet att inte ändra sig i handläggningssättet som innebär att Försäkringskassan inte utreder alla kostnader i merkostnadsersättningen om det är tydligt att det inte påverkar beslutet. Vi ställer oss mycket oroade till detta beslut.

Merkostnadsersättning har blivit en förmån som är oerhört svår att få beviljad, även om personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga är i stort behov av den på grund av en ansträngd ekonomi kopplat till just merkostnader på grund av funktionsnedsättningen. Det var inte så förmånen var tänkt att fungera.

En stor bidragande orsak till både avslagsfrekvensen och den frustration våra medlemmar känner är att de inte får en fullständig utredning av den ansökan man har gjort. För att säkra likformighet över landet, effektiva rättsmedel genom möjlighet till överprövning av hela ansökan i domstol samt förutsägbarhet över Försäkringskassans bedömningar behöver därför Försäkringskassan ändra sig i denna fråga.

Det skadar inte bara Försäkringskassans anseende hos målgruppen men kan även leda till att personer som redan lever med ansträngd ekonomi hamnar på randen av fattigdom. Det leder i sin tur till att den enskilde eller anhöriga till ett barn inte har råd att köpa exempelvis ordinerade mediciner, mat eller kläder i den utsträckning som behövs. Att göra en så korrekt bedömning som möjligt och skapa möjligheter för en rättssäker handläggning och överklagandeprocess bör vara en hög prioritet hos Försäkringskassan.

Vi uppmanar Försäkringskassan att tänka om och börja utreda alla, eller åtminstone fler, av de merkostnader som den enskilde ansöker om.

Läs hela skrivelsen här

Skrivelse om merkostnadsersättning (PDF öppnas i nytt fönster)