I Skolinspektionens årsrapport för 2022 framkommer att omkring hälften av de skolor som valts ut för tillsyn har haft brister. Brister som relaterar till skolors arbete med extra anpassningar och särskilt stöd är vanligast. Även brister i studiero och med arbetet mot kränkande behandling.

– Att det fortsätter att brista i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd är allvarligt, men tyvärr inte förvånande. Det är de signaler vi får från våra medlemmar och distriktföreningarnas skolombud, säger Minna Nyman Sabbadini, intressepolitisk utredare Autism Sverige.

Tydlig pedagogisk ledning i skolor som lyckas

Skolinspektionen lyfter i sin rapport vad som kännetecknar skolor som lyckas. De har en rektor som är en tydlig pedagogiska ledare för verksamheten. På dessa skolor har rektor god kännedom om den egna verksamheten och leder skolans utvecklingsarbete systematiskt och strukturerat vilket ger positiva effekter inom andra områden på skolan.

Kompetens och stabilitet hos skolpersonal är också nyckelfaktorer som Skolinspektionen lyfter. Samt att skolhuvudmannen är välinsatt i skolans situation och problem, och vid behov bistår med träffsäkra insatser och kompensatoriska åtgärder.

Kompetens om autism behövs i skolans alla led

– Ökad kompetens om autism i skolans alla led tror vi är nödvändigt för att skapa en skola som fungerar även för vår målgrupp. Det handlar både om att göra generella anpassningar av hela skolmiljön och att verkligen individanpassa och följa upp det särskilda stödet för elever, fortsätter Minna.

– Vi hoppas nu att alla skolhuvudmän tar chansen och medverkar i de kvalitetsdialoger som Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, som bäst håller på att genomföra. Kvalitetsdialogerna syftar bland annat till att rusta skolhuvudmän och rektorer med de verktyg som krävs för att skapa en likvärdig skola. Att Skolverket gör detta tillsammans med SPSM är ett nytt grepp som vi särskilt tror på.

SPSM besitter kunskap om autism kopplat till skolmiljön som många skolor saknar på ledningsnivå för att kunna planera, organisera och resursfördela så att alla elever får det stöd de är i behov av. 

Läs Skolinspektionens årsrapport 2022 här (öppnar skolinspektionen.se i nytt fönster)


Fakta: Skolinspektionens granskningar

Skolinspektionen har två delar i sitt granskningsuppdrag: tillsyn och kvalitetsgranskning.

  • Tillsyn sker på skolor som haft allvarliga risksignaler. Tillsynen kan vara tematisk tillsyn utifrån vissa områden. De gör även riktad tillsyn, som tar sikte på brister inom särskilda områden, samt i särskilda fall, tillsyn utifrån individärenden.
  • Kvalitetsgranskning görs regelbundet på skolor med mindre risk för missförhållanden eller som inte inspekterats på ett antal år.