Efter höstens riksdagsval tillträdde flertalet nya riksdagspolitiker. Autism Sverige har därför kontaktat alla ledamöter i arbetsmarknads-, utbildnings-, social- samt socialförsäkringsutskottet för att berätta om våra medlemmars livssituation och bjudit in till möte.  

– Syftet är att skapa dialog tidigt under mandatperioden och vi har i samtalen utgått från vår rapport Förlorade år. Den visar hur personer med autism och deras familjer påverkas när samhällets stöd och skyddsnät inte fungerar. Det som i budgetdokument visar på röda siffror och exempelvis resulterar i att elevassistenter försvinner har stora konsekvenser för eleverna det berör, berättar Hanna Bastrup, intressepolitisk samordnare på Autism Sverige.  

I Förlorade år får vi exempelvis möta Tim som på grund av att stödet inte fungerar får utbrott, panikattacker och självmordstankar. Rapporten visar hur människor som har behov av tydlighet och förutsägbarhet istället får kämpa med svåra myndighetsprocesser, ibland ända upp till domstol. 

Sju möten med riksdagspolitiker 

Intresset har varierat i de olika utskotten, men sammanlagt har sju möten genomförts med representanter för Socialdemokraterna, Moderaterna, Centern, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.  

– Överlag har riksdagspolitikerna vi träffat visat ett stort intresse och ofta finns en personlig koppling till autism på något vis. Vi har fått tillfälle att berätta om Autism Sveriges vision om ett samhälle där alla kan delta och pratat konkreta lösningar. Flera politiker har varit intresserad av vidare dialog, berättar Hanna.

Politikerna har efterfrågat vad vi har för konkreta förslag på åtgärder och behov av lagändringar.  

Dessa politiker har vi träffat: 

Malin Höglund (M), ledamot socialutskottet 

Ulrika Westerlund (Mp) ledamot socialutskottet 

Anders Alftberg och Jörgen Grubb (Sd) ledamöter utbildningsutskottet 

Jessica Rodén (S) ledamot socialförsäkringsutskottet 

Ulrika Heindorff (M) ledamot socialförsäkringsutskottet 

Jim Svensk Larm och Paula Holmqvist (S) ledamöter arbetsmarknadsutskottet 

Anders C Jonsson (C) ledamot socialutskottet, med kollegor 

Några exempel på vad vi har lyft: 

  • Behov av nationell statistik på funktionsrättsområdet, exempelvis över skolsituationen för elever med autism.
  • Skapa autismvänliga skolor avseende fysisk, pedagogisk och social lärmiljö och se till att elevers rätt till individuellt anpassat stöd fungerar i praktiken. Då fungerar den vanliga skolan för fler och behovet av särlösningar minskar.  
  • Säkerställ autismkompetens i verksamheter som möter barn, unga och vuxna med autism. 
  • Att regeringen återställer omvårdnadsbidragets ursprungliga syfte, så att föräldrar garanteras ersättning för det merarbete som utförs.  
  • Alla med autism och deras anhöriga som behöver ekonomiskt stöd via till exempel aktivitetsersättning, sjukersättning och omvårdnadsbidrag ska få välgrundade och långsiktiga beslut. 
  • Att personer med autism som bor på gruppbostad eller servicebostad enligt LSS erbjuds årliga hälsoundersökningar.  
  • Att samverkan förbättras, exempelvis genom att habiliteringsverksamheter organiseras i tvärprofessionella team i samarbete med BUP och vuxenpsykiatrin för att bäst kunna tillmötesgå individens behov.   

Läs mer om vad vi tycker i förbundets remissvar

Rapporten Förlorade år – rapport från byråkratins väntrum