I maj 2021 lämnade ställföreträdarutredningen över sitt betänkande "Gode män och förvaltare – en översyn" till Justitiedepartementet. Utredningen innehöll flera efterlängtade förslag för de huvudmän och ställföreträdare som länge påverkats av konsekvenserna av en lagstiftning som inte är ändamålsenlig och som inte uppfyller de krav som ställs på Sveriges internationella förpliktelser genom konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Sedan 2021 har till synes ingenting hänt med den gedigna utredning som gjorts på området. Riksförbundet FUB, Autism Sverige och Afasiförbundet uppmanar därför regeringen att vidta åtgärder och införliva de förslag som tas upp i ställföreträdarutredningen i svensk lagstiftning.

Sammanfattning av skrivelsen

Autism Sverige, Riksförbundet FUB samt Afasiförbundet riktar en uppmaning till Justitiedepartementet om att vidta åtgärder för implementering av de förslag som framkommer i den gedigna utredning som gjorts på området till lagtext. Förslag som kan förbättra inte bara livskvaliteten, självbestämmandet och säkerheten för de många personer i behov av ställföreträdarskap utan även för att minska brottslighet och för att underlätta handläggningen på både statliga och kommunala myndigheter. Förslagen skulle även innebära steg mot att uppfylla de krav Sverige har vad gäller internationella åtaganden för mänskliga rättigheter.

Läs mer

Skrivelse om ställföreträdarutredningen till justitieminister Gunnar Strömmer (PDF öppnas i nytt fönster)

Skrivelse om ställföreträdarutredningen till civilminister Erik Slottner (PDF öppnas i nytt fönster)