I debattartikeln lyfter Funktionsrätt Sverige fram att mer fokus behöver läggas på förebyggande arbete. Skolan behöver kompetensen för att möta elevernas varierande behov.

En del i lösningen är principen om Universell utformning. Det innebär att alla elevers behov ska finnas med i kalkylen redan från början när skolor och lärmiljöer utformas. Inom pedagogiken finns ett motsvarande ramverk, Universell design för lärande.

Förslag för bättre studiero:

1. Förverkliga en inkluderande utbildning för alla elever. Riksdagen måste driva på för alla elevers rätt till inkluderande utbildning. I dag når många elever inte målen i skolan, bland annat beroende på bristande stöd och en otillgänglig lärmiljö.

2. Ta fram en nationell handlingsplan som utgår ifrån universell utformning. Regeringen och ansvariga myndigheter behöver konkretisera för skolans huvudmän hur det förebyggande arbetet ska se ut. För alla elevers studiero bör universell utformning vara en ledstjärna.

3. Stärk kompetensen i skolan. Säkerställ att skolpersonalen har rätt kunskap och verktyg för att framgångsrikt möta alla elevers behov av en inkluderande lärmiljö.

Läs Ingen studiero utan tillgängliga lärmiljöer i Göteborgsposten (öppnar gp.se i nytt fönster)

Debattartikeln finns även på Funktionsrätt Sveriges webbplats (öppnar funktionsratt.se i nytt fönster)

 

Fakta: