Rapporten bygger på Riksförbundet FUB:s första nationella skolenkät som besvarats av 408 föräldrar under våren 2022. Majoriteten av eleverna går i anpassad grund- och gymnasieskola (tidigare särskolan). En mindre andel går i grundskola, gymnasieskola eller specialskola.

Sammanfattning av enkätens resultat:

  • Majoriteten av föräldrarna svarar att deras barn trivs i skolan och de känner sig trygga med hur deras barn har det i skolan.

  • En fjärdedel av föräldrarna bedömer att undervisningen inte ger deras barn tillräckliga möjligheter att få nya kunskaper och gå framåt i sitt lärande. En stor andel av föräldrarna anser att deras barn inte får ett bra stöd att utveckla sin självständighet i skolan.

  • Bara en fjärdedel av eleverna i anpassad grundskola och en tredjedel av eleverna i anpassad gymnasieskola får alltid undervisning av lärare med pedagogisk utbildning.

Undersökningen visar även på en stor spridning i resultat. Det finns både väldigt nöjda föräldrar och föräldrar som upplever att skolan inte fungerar på det sätt de skulle önska för sitt barn.

Rapporten innehåller även flera konkreta förslag på vad som måste göras för att stärka undervisningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Om enkäten:

78 procent av de som besvarat enkäten var medlemmar i någon av föreningarna, Riksförbundet FUB, Svenska Downföreningen, Autism Sverige eller Riksförbundet DHB.

14,5 procent av föräldrarna som svarat på enkäten är medlem i Autism Sverige (fler svarsalternativ kunde ges).

Undersökningen genomfördes via webbenkät mellan den 12 april till 3 juni 2022.

Läs FUB:s skolrapport Att få vara sig själv och del av ett sammanhang (öppnar fub.se i nytt fönster)