Så tycker vi

Alla barn har rätt till en likvärdig utbildning och individuellt utformat stöd. Tyvärr är det inte så idag, men vi på Autism- och  Aspergerförbundet arbetar för att ändra på det.    

 

Tidigt stöd avgörande 

Alla barns rätt till likvärdig utbildning fastställs i barnkonventionen, funktionsrättskonventionen och i den svenska skollagen. Enligt skollagen har skolan ansvar för alla elevers kunskapsutveckling och ska snabbt sätta in stödinsatser om det behövs. Stödet ska vara rätt utformat efter de förutsättningar och behov som varje elev har.  

Autism- och Aspergerförbundet har länge drivit frågan om tidiga stödinsatser för elever. Ju tidigare skolan fångar upp barn med svårigheter, desto större är chansen att de får en välfungerande skolgång och når kunskapsmålen. Sedan 1 juli 2019 finns en ny garanti för tidiga stödinsatser i skollagen. Vi välkomnar den nya bestämmelsen. Med den nya garantin får föräldrar lagstöd i att deras barn snabbt kartläggs redan i början av sin skolgång.    

Att skolan är inte är likvärdig för elever med autism bekräftas av förbundets återkommande skolenkäter. En större andel av dessa elever når inte målen och har stor skolfrånvaro.

Om skolenkäterna 

 

Behov av kompetenslyft i skolan 

I vår skolplattform presenterar vi  vad som krävs för att skolan ska  anpassas för barn med autism. Huvudpoängen ärDet krävs ett omfattande kompetenslyft i hela skolan för att elever med autism ska få rätt bemötande samt ett fungerande stöd.   

Autism- och aspergerförbundets skolplattform (öppnar pdf i nytt fönster) 

 

Uppdaterad 2020-12-28