Vi vill därför att:

  • Rektorer och huvudmän ska ha tillräcklig kunskap om autism för att kunna organisera, planera och resursfördela stödet till elever.
  • Skolpersonal ska ha kompetens om autism och förståelse för vilka konsekvenser autism har i skolan.
  • Nationell statistik över hur det går i skolan för elever med funktionsnedsättning ska tas fram, för att kunna följa hur stöd och insatser fungerar och åtgärda brister.  
  • Nationell statistik över frånvaro och en nationell handlingsplan ska tas fram för att främja närvaro. 
  • Skollagen behöver förstärkas när det gäller krav på en tillgänglig skol- och lärmiljö. Principen om universell utformning ska följas vid ny- och ombyggnationer av skolor.
  • Skolor ska inte kunna tacka nej till en elev i stort behov av stöd eller begränsa stödet med hänvisning till organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.
  • Skolan ska kunna initiera och ansvara för samordnad individuell plan, SIP. 
  • Systemet med tilläggsbelopp ersätts med alternativ som garanterar elever med autism en likvärdig utbildning oavsett bostadsort och skola. Så länge tilläggsbeloppet finns kvar ska det tillämpas likvärdigt över landet i enlighet med skollagen

Läs mer i våra debattartiklar

Läs mer i våra remissvar

Läs mer i vår skrivelser